Исправка на конкурс за избор на наставник на Воената академија во Скопје

ИСПРАВКА 

на конкурс за избор на наставник на Воената академија во Скопје

Се врши исправка на конкурс за избор на наставник на Воената академија во Скопје објавен во дневните печати „Слободен печат“ и „Коха“ на ден петок 22.07.2022 година.

Исправката се однесува во делот кој гласи:     

„1. НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА ВО НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ: (5) ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, ПОЛЕ: (515) ОДБРАНА, ОБЛАСТ: (51506) УПРАВУВАЊЕ И КОМАНДУВАЊЕ И (51510) ВОЕНИ ДОКТРИНИ-еден (1) извршител“, а треба да гласи:

„1. НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА ВО НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ: (5) ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, ПОЛЕ: (515) ОДБРАНА, ОБЛАСТ: (51503) ИНТЕГРАЛНА БЕЗБЕДНОСТ, (51506) УПРАВУВАЊЕ И КОМАНДУВАЊЕ И (51510) ВОЕНИ ДОКТРИНИ-еден (1) извршител“.

ВОЕНА АКАДЕМИЈА