konkurs

KONKURS Për zgjedhje të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorë në Akademinë ushtarake në ShkupКонкурс за избор на наставници и соработник на Воената академија во Скопје

KONKURS Për zgjedhje të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorë në Akademinë ushtarake në Shkup

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и  усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на  Армијата на Република Македонија

(Macedonian) КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата на Република Македонија

Konkurs  për regjistrimin e studentëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë dhe studentë për menaxhim me kriza dhe mbrojtje dhe shpëtim në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ - Shkup për vitin akademik 2015/2016Конкурс  за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија и студенти за управување на кризи и заштита и спасување на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје во учебната 2015/2016 година

Konkurs për regjistrimin e studentëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë dhe studentë për menaxhim me kriza dhe mbrojtje dhe shpëtim në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup për vitin akademik 2015/2016

MINISTRIA E MBROJTJES SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË AKADEMIA USHTARAKE „GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI“ – SHKUP Sipas nenit 21 paragrafi 1 nga Ligji për Akademinë Ushtarake („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 83/2009), Akademia Ushtarake në Shkup shpall K O N K U R S për regjistrimin e studentëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe […]

Konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në Akademinë ushtarake në ShkupКонкурс за избор/реизбор на наставници на Воената академија во Скопје

Konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në Akademinë ushtarake në Shkup

Në bazë të nenit 63 dhe 131 të Ligjit për arsim të lartë dhe nenit 18 paragrafi 1 alineja 6 të Ligjit për Akademi ushtarake (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 83/09), Akademia ushtarake “Gjeneral Mihajllo Apostollski” – Shkup publikon, KONKURS Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në Akademinë ushtarake në Shkup I. ZGJEDHJE TË MËSIMDHËNËSIT NË TË […]

KONKURS PËR REGJISTRIM TË STUDENTËVE NË CIKLIN E TRETË TË STUDIMEve – DOKTORATURE NË AKADEMINË USHTARAKE “GENERAL MIHAJLLO APOSTOLLSKI” – SHKUP NË VITIN STUDIMOR 2014/2015

KONKURS PËR REGJISTRIM TË STUDENTËVE NË CIKLIN E TRETË TË STUDIMEve – DOKTORATURE NË AKADEMINË USHTARAKE “GENERAL MIHAJLLO APOSTOLLSKI” – SHKUP NË VITIN STUDIMOR 2014/2015   Ne bazë të nenit 21 të Ligjit për Akademi ushtarake (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise” nr. 83/2009), nenit 103 të Statutit të Akademisë ushtarake nr.07-876/ 1 nga data […]

KONKURS PËR REGJISTRIM TË STUDENTËVE NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE NË AKADEMINË USHTARAKE “GENERAL MIHAJLLO APOSTOLLSKI” – SHKUP NË VITIN STUDIMOR 2014/2015

KONKURS PËR REGJISTRIM TË STUDENTËVE NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE NË AKADEMINË USHTARAKE “GENERAL MIHAJLLO APOSTOLLSKI” – SHKUP NË VITIN STUDIMOR 2014/2015 Në bazë të nenit 21 të Ligjit për Akademi ushtarake (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 83/2009), nenit 88 paragrafi 1 të Statutit të Akademisë ushtarake dhe Rregullores për mënyrën dhe […]

KONKURS Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në Akademinë ushtarake në Shkup

Në bazë të nenit 63 dhe 131 të Ligjit për arsim të lartë dhe nenit 18 paragrafi 1 alineja 6 të Ligjit për Akademi ushtarake (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 83/09), Akademia ushtarake “Gjeneral Mihajllo Apostollski” – Shkup publikon, KONKURS Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në Akademinë ushtarake në Shkup I. ZGJEDHJE TË MËSIMDHËNËSIT NË TË […]