конкурс

Исправка на конкурс за избор на наставник на Воената академија во Скопје

ИСПРАВКА  на конкурс за избор на наставник на Воената академија во Скопје Се врши исправка на конкурс за избор на наставник на Воената академија во Скопје објавен во дневните печати „Слободен печат“ и „Коха“ на ден петок 22.07.2022 година. Исправката се однесува во делот кој гласи:      „1. НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА ВО НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ: (5) […]

Конкурс за избор на наставник на Воената академија во Скопје

Врз основа на член 172 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2018) и член 18 од Законот за Воена академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува К О Н К У Р С за избор на наставник на Воената академија во […]

Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија и студенти за потребите за управување со кризи на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2022/2023 година

Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија и студенти за потребите за управување со кризи на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2022/2023 година

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје објавува  К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија и студенти за потребите за управување со […]

К О Н К У Р С за избор на наставник и соработник на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје

Врз основа на член 172 од Закон за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2018 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.178/2021) и член 18 од Закон за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува К О Н К У Р С за […]

КОНКУРС за упатување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија што ќе се школуваат на  Воена академија „West Point“ во Соединетите Американски Држави во учебната 2022/2023 година

КОНКУРС за упатување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија што ќе се школуваат на Воена академија „West Point“ во Соединетите Американски Држави во учебната 2022/2023 година

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје објавува  КОНКУРС за упатување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија што ќе се школуваат на  Воена академија „West Point“ во Соединетите Американски […]

К О Н К У Р С за избор на наставник на Воената академија во Скопје

Врз основа на член 172 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2018) и член 18 од Законот за Воена академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува   К О Н К У Р С за избор на наставник на Воената академија во […]

К О Н К У Р С за избор на лектор/виш лектор и соработници на Воената академија во Скопје

К О Н К У Р С за избор на лектор/виш лектор и соработници на Воената академија во Скопје

Врз основа на член 172 од Законот за високо образование („Службен весник на РМ“ бр.82/2018) и член 18 од Законот за Воена академија („Службен весник на РМ“ бр. 83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува К О Н К У Р С за избор на лектор/виш лектор и соработници на Воената академија во […]

К О Н К У Р С за избор на наставници и соработник на Воената академија во Скопје

Врз основа на член 172 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2018) и член 18 од Законот за Воена академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува К О Н К У Р С за избор на наставници и соработник на Воената академија […]

К О Н К У Р С за избор на наставник и соработник на Воената академија во Скопје

К О Н К У Р С за избор на наставник и соработник на Воената академија во Скопје

Врз основа на член 172 од Законот за високо образование („Службен весник на РМ“ бр.82/2018) и член 18 од Законот за Воена академија („Службен весник на РМ“ бр. 83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува К О Н К У Р С за избор на наставник и соработник на Воената академија во Скопје […]

Конкурс за избор на наставници на Воената академија во Скопје

Конкурс за избор на наставници на Воената академија во Скопје

Врз основа на член 172 од Законот за високо образование („Службен весник на РМ“ бр. 82/2018) и член 18 од Законот за Воена академија („Службен весник на РМ“ бр. 83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува К О Н К У Р С за избор на наставници на Воената академија во Скопје   […]