конкурс

К О Н К У Р С за избор на наставник и соработник на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје

Врз основа на член 172 од Закон за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2018 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.178/2021) и член 18 од Закон за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува К О Н К У Р С за […]

КОНКУРС за упатување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија што ќе се школуваат на  Воена академија „West Point“ во Соединетите Американски Држави во учебната 2022/2023 година

КОНКУРС за упатување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија што ќе се школуваат на Воена академија „West Point“ во Соединетите Американски Држави во учебната 2022/2023 година

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје објавува  КОНКУРС за упатување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија што ќе се школуваат на  Воена академија „West Point“ во Соединетите Американски […]

К О Н К У Р С за избор на наставник на Воената академија во Скопје

Врз основа на член 172 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2018) и член 18 од Законот за Воена академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува   К О Н К У Р С за избор на наставник на Воената академија во […]

К О Н К У Р С за избор на лектор/виш лектор и соработници на Воената академија во Скопје

К О Н К У Р С за избор на лектор/виш лектор и соработници на Воената академија во Скопје

Врз основа на член 172 од Законот за високо образование („Службен весник на РМ“ бр.82/2018) и член 18 од Законот за Воена академија („Службен весник на РМ“ бр. 83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува К О Н К У Р С за избор на лектор/виш лектор и соработници на Воената академија во […]

К О Н К У Р С за избор на наставници и соработник на Воената академија во Скопје

Врз основа на член 172 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2018) и член 18 од Законот за Воена академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува К О Н К У Р С за избор на наставници и соработник на Воената академија […]

К О Н К У Р С за избор на наставник и соработник на Воената академија во Скопје

К О Н К У Р С за избор на наставник и соработник на Воената академија во Скопје

Врз основа на член 172 од Законот за високо образование („Службен весник на РМ“ бр.82/2018) и член 18 од Законот за Воена академија („Службен весник на РМ“ бр. 83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува К О Н К У Р С за избор на наставник и соработник на Воената академија во Скопје […]

Конкурс за избор на наставници на Воената академија во Скопје

Конкурс за избор на наставници на Воената академија во Скопје

Врз основа на член 172 од Законот за високо образование („Службен весник на РМ“ бр. 82/2018) и член 18 од Законот за Воена академија („Службен весник на РМ“ бр. 83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува К О Н К У Р С за избор на наставници на Воената академија во Скопје   […]

KONKURS Për zgjedhje të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorë në Akademinë ushtarake në ShkupКонкурс за избор на наставници и соработник на Воената академија во Скопје

Конкурс за избор на наставници и соработник на Воената академија во Скопје

 Врз основа на член 172 од Законот за високо образование („Службен весник на РМ“ бр.82/2018) и член 18 од Законот за Воена академија („Службен весник на РМ“ бр. 83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува  К О Н К У Р С за избор на наставници и соработник на Воената академија во Скопје […]

КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија

КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – СКОПЈЕ Врз основа на член 25 став 1 од Законот за Воената академија („Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија во Скопје објавува КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило […]

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и  усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на  Армијата на Република Македонија

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата на Република Македонија

СТАНЕТЕ ОФИЦЕРИ ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА! Ги повикуваме сите млади на возраст до 28 години, со завршен прв циклус на студии по: медицински науки и здравство – општа медицина, машинство, електротехника, електроника и автоматика, енергетика, компјутерска техника и информатика, телекомуникационо инженерство, хемиско инженерство,  хемиска технологија, технологија на прехранбени производи, текстилна технологија, сообраќај и транспорт, […]