конкурс

К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА 2014/2015 ГОДИНА Врз основа на член 21 од Законот на Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009), член 103 од Статутот на Воената академија бр.07–876/1 од 17.10.2011 година […]

К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА 2014/2015 ГОДИНА Врз основа на член 21 од Законот на Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009), член 88 став 1 од Статутот на Воената академија и Правилникот за […]

К О Н К У Р С за избор/реизбор на наставници на Воената академија во Скопје

Врз основа на член 63 и 131 од Законот за високо образование и член 18 став 1 алинеа 6 од Законот за Воена академија („Службен весник на РМ“ бр. 83/09), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува К О Н К У Р С за избор/реизбор на наставници на Воената академија во Скопје I.ИЗБОР […]

ИСПРАВКА НА КОНКУРС за избор на наставници и соработници на Воената академија во Скопје – објавен во весникот Дневник на ден 05.12.2013 година

ИСПРАВКА НА КОНКУРС за избор на наставници и соработници на Воената академија во Скопје објавен во весникот Дневник на ден 05.12.2013 година

КОНКУРС за избор на наставници и соработници на Воената академија во Скопје

Врз основа на член 63 и 131 од Законот за високо образование и член 18 став 1 алинеа 6 од Законот за Воена академија („Службен весник на РМ“ бр. 83/09), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува,

К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ -Скопје во студиската 2013/2014 година

Врз основа на член 21 од Законот на Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009), член 88 став 1 од Статутот на Воената академија бр.07-876/1 од 17.10.2011 година и Правилникот за начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за втор циклус на студии на Воената академија бр.01-628/1 од […]