Military Academy co-organizer of the International conference "Stabilising Effects of Euro-Atlantic Integration: Working Together against Hybrid Threats" Воената академија ко-организатор на меѓународна Конференција на тема „Стабилизирачки ефекти од процесот на Евро-атланска интеграција: Работиме заедно против хибридните закани“ September 23, 2018

(Macedonian) Воената академија ко-организатор на меѓународна Конференција на тема „Стабилизирачки ефекти од процесот на Евро-атланска интеграција: Работиме заедно против хибридните закани“

УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА - РЕАЛИЗАЦИЈА НА КУРС „ТРЕНИНГ ЗА ТРЕНЕРИ“ September 21, 2018

(Macedonian) УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА – РЕАЛИЗАЦИЈА НА КУРС „ТРЕНИНГ ЗА ТРЕНЕРИ“

Известување за студентите/питомци кои се примени на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје огласно Решението на министерката за одбрана бр. 04-5380/2 од 10.09.2018 година September 13, 2018

(Macedonian) Известување за студентите/питомци кои се примени на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје огласно Решението на министерката за одбрана бр. 04-5380/2 од 10.09.2018 година

РЕШЕНИЕ за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2018/19 година September 10, 2018

(Macedonian) РЕШЕНИЕ за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2018/19 година

Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на  Воена академија според Конкурс објавен на ден 25.07.2018  (прв уписен рок) September 7, 2018

(Macedonian) Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 25.07.2018 (прв уписен рок)

Прелиминарна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воената академија според конкурсот објавен на ден 25.07.2018 година (прв уписен рок) September 4, 2018

(Macedonian) Прелиминарна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воената академија според конкурсот објавен на ден 25.07.2018 година (прв уписен рок)

Конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија September 3, 2018

(Macedonian) Конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

Список на кандидати со кои треба да се изврши проверка на физичка подготвеност на Воениот стадион – Скопје на ден 03. и 04 Септември 2018 година August 27, 2018

(Macedonian) Список на кандидати со кои треба да се изврши проверка на физичка подготвеност на Воениот стадион – Скопје на ден 03. и 04 Септември 2018 година

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА ГО ПОЛАГААТ ПРИЕМНИОТ ИСПИТ ПО МАТЕМАТИКА НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА August 24, 2018

(Macedonian) СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА ГО ПОЛАГААТ ПРИЕМНИОТ ИСПИТ ПО МАТЕМАТИКА НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА