K O N K U R S për regjistrimin e kandidatëve me ciklin e parë të mbaruar të studimeve për aftësim dhe përsosmëri profesionale për oficerë për shërbime për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut

K O N K U R S për regjistrimin e kandidatëve me ciklin e parë të mbaruar të studimeve për aftësim dhe përsosmëri profesionale për oficerë për shërbime për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së VeriutКОНКУРС за запишување на кандидати со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби за потребите на  Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија

BËHUNI OFICERË NË ARMATËN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT!   Ftojmë të gjithë të rinjtë të moshës deri në 28 vjet, me cikël të mbaruar të studimeve për:  makineri, elektroteknikë, teknikë kompjuterike dhe informatikë, informatikë, arkitekturë, urbanizëm dhe planifikim, ndërtimtari dhe ekonomia e ujërave, shkencat e mjekësisë dhe shëndetësisë – mjekësia e përgjithshme, teknologji […]

KONKURS për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ - Shkup për vitin akademik 2021/2022 КОНКУРС за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2021/2022 година July 24, 2021

KONKURS për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup për vitin akademik 2021/2022

THE MILITARY ACADEMY CONTINOUSLY FOLLOWS MODERN E-LEARNING TRENDSВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ПОСТОЈАНО ВО ЧЕКОР СО НОВИТЕ ТРЕНДОВИ ВО Е-УЧЕЊЕТО July 2, 2021

(Macedonian) ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ПОСТОЈАНО ВО ЧЕКОР СО НОВИТЕ ТРЕНДОВИ ВО Е-УЧЕЊЕТО

Successful accomplishment of the Common Security and Defense Policy (CSDP) Orientation courseУспешно реализиран курсот за запознавање со заедничките безбедносни и одбранбени политики (Common Security and Defence Policy (CSDP) Orientation course) June 8, 2021

(Macedonian) Успешно реализиран курсот за запознавање со заедничките безбедносни и одбранбени политики (Common Security and Defence Policy (CSDP) Orientation course)

KICK-OFF MEETING OF THE INTERREG IPA Cross Border project “Modern Tools for wildfires' and Floods' Risk punctual forecast and monitoring and innovative techniques for citizens' safeguard awareness and preparedness” (PREVEN-T)Воената академија отпочна со реализацијата на INTERREG IPA прекуграничен проект со наслов„Современи алатки за детекција и прогноза на пожари и поплави како и употреба на иновативни техники за обука за граѓаните” (PREVEN-T) May 10, 2021

(Macedonian) Воената академија отпочна со реализацијата на INTERREG IPA прекуграничен проект со наслов„Современи алатки за детекција и прогноза на пожари и поплави како и употреба на иновативни техники за обука за граѓаните” (PREVEN-T)

The Military Academy Strides Forward to Conquering New Horizons within the EU Educational and Scientific FamilyВоената академија смело чекори кон освојување на нови хоризонти во европското образовно и научно семејство January 26, 2021

(Macedonian) Воената академија смело чекори кон освојување на нови хоризонти во европското образовно и научно семејство

The Military Academy shares its experiences in overcoming the challenges in the educational process during the COVID pandemicВоената академија ги споделува своите искуства во надминување на предизвиците во едукативниот процес за време на COVID пандемијата December 5, 2020

(Macedonian) Воената академија ги споделува своите искуства во надминување на предизвиците во едукативниот процес за време на COVID пандемијата

Presented results from Erasmus+ project PREDICT  26.11.2020Презентирани резултатите од ЕРАСМУС + проектот  ПРЕДИКТ November 30, 2020

(Macedonian) Презентирани резултатите од ЕРАСМУС + проектот ПРЕДИКТ

Свеченост по повод промоција на 27 нови потпоручници од 20-та класа, и заклетва на 24-та класа питомци во Воената академија October 21, 2020

(Macedonian) Свеченост по повод промоција на 27 нови потпоручници од 20-та класа, и заклетва на 24-та класа питомци во Воената академија

Решение за прием на кандидати по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2020/2021 година September 3, 2020

(Macedonian) Решение за прием на кандидати по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2020/2021 година