Вести

Промоција на универзитетскиот учебник со наслов: УПРАВНО (АДМИНИСТРАТИВНО) ПРАВО

Промоција на универзитетскиот учебник со наслов: УПРАВНО (АДМИНИСТРАТИВНО) ПРАВО

На ден 06.02.2020 година во време од 14.00-16.00 часот во амфитеатарот на Воената академија беше промовиран универзитетскиот учебник со наслов УПРАВНО (Административно) ПРАВО од наставникот полк. д-р Зоран Јовановски, вонреден професор и раководител на Катедрата за општествени науки во Воената академија „Ген. Михаило Апостолски“. Модератор на промоцијата на универзитетскиот учебник беше д-р Билјана Каровска Андоновска, […]

Military academy hosted and established cooperation with the International Hellenic UniversityРеализирана возвратна посетата и воспоставена соработка со Меѓународниот Грчки Универзитет

Реализирана возвратна посетата и воспоставена соработка со Меѓународниот Грчки Универзитет

Во период од 24.-27.01.2020 година реализирана е возвратна посетата од страна на делегација од Меѓународниот Грчки Универзитет предводена од проректорот професорот Димитрие Емманоулоудис. За време на посетата потпишан е Меморандумот за соработка и се разговарите за теми опфатени во меморандумот и тоа: Разгледување на можност за заедничка организација на научно-истражувачки активности, конференции, симпозиуми, семинари, работилници […]

Свечено отворање на два напредни НАТО курсеви од доменот на сајбер безбедноста

Свечено отворање на два напредни НАТО курсеви од доменот на сајбер безбедноста

На ден 27.01.2019 година во Воената академија свечено започна реализацијата на 2 (два) напредни НАТО курсеви за “Мрежна безбедност” и “Проценка на ранливост на мрежи и намалување на ризици”. Целта на курсевите е да се создаде сертифицирана мрежа на ИТ експерти од областа на сајбер безбедноста кои ќе го заштитат националниот сајбер просторот и кои рамноправно […]

Резултати од селекција на земја по конкурсот за стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Резултати од селекција на земја по конкурсот за стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Kick-of meeting of the “PREvention of DIsasters ICT (Informatic and Computer Technology) PREDICT” projectВоената академија отпочна со реализацијата на проектот„PREvention of DIsasters ICT (Informatic and Computer Technology) PREDICT“ преку програмата Еразмус+

Воената академија отпочна со реализацијата на проектот„PREvention of DIsasters ICT (Informatic and Computer Technology) PREDICT“ преку програмата Еразмус+

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-MK01-KA201-060284 Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“, Штип, Република Северна Македонија во соработка со Главната дирекција за пожарна безбедност и заштита на населението, Софија, Бугарија; ДУЦОР „Партенија Зографски“, Скопје, Република Северна Македнија; Asociacion IT Solutions for All, Малага, Шпанија и ОУ „Стив Наумов“, Скопје, Република Северна Македонија изготви апликација […]

Study visit of the European House in SkopjeРеализирана посета на Европската куќа во Скопје

Реализирана посета на Европската куќа во Скопје

На ден 21.01.2020 година во време од 11.00-12.30 часот, согласно оперативниот план за настава по предметот Воена историја се реализираа предавања во траење од 2 (два) наставни часа на тема: „Историскиот развој и перспективи на Европската унија низ призма на можности за земјите од Југоисточна Европа“. Предавањата беа реализирани од страна на Евроамбасадорот г-дин Самуел […]

Резултати од тестирање по Англиски Јазик на кандидатите за пилоти согласно објавениот конкурс од 16.10.2019 година.

Резултати од тестирање по Англиски Јазик на кандидатите за пилоти согласно објавениот конкурс од 16.10.2019 година.

Прелиминарна листа на кандидати за слушатели за СОиУ од родот авијација

Прелиминарна листа на кандидати за слушатели за СОиУ од родот авијација

Посета на Музејот на Македонија од страна на питомците од XXII класа на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски“- Скопје

Посета на Музејот на Македонија од страна на питомците од XXII класа на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски“- Скопје

Во рамките на предметот Воена историја, кој се изучува во втора година од студиската програма на Воената академија и се реализира од страна на наставниците: п.полк. д-р Андреј Илиев, д-р Александар Стојчев и д-р Елена Иванова, беше изведена посета на Музејот на Македонија во времетраење од два наставни часа. Целта на посетата беше питомците да […]

KONKURS për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostolski ”- Shkup, të individëve të cilët kanë të kryer ciklin e parë studimor për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së VeriutКОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии

КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии