Вести

ТЕСТ ПРОГРАМА за приемниот испит по математика за запишување студенти/питомци на прв циклус студии на Воената академија во учебната 2020/2021 година

ТЕСТ ПРОГРАМА за приемниот испит по математика за запишување студенти/питомци на прв циклус студии на Воената академија во учебната 2020/2021 година

ТЕСТ ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМНИОТ ИСПИТ ПО МАТЕМАТИКА  I. Алгебра Рационални броеви: Множества и пресликувања. Множество на природните, целите и рационалните броеви, преглед на аритметичките операции, степенување.  Алгебарски изрази: мономи и полиноми, собирање, множење и делење, разложување на полиномите на прости множители, НЗД и НЗС, дробно-рационални изрази и операции со нив. Реални броеви: Пресметување на квадратен корен од […]

K O N K U R S për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ - Shkup për vitin akademik 2020/2021К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“  Скопје во учебната 2020/2021 година

К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2020/2021 година

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2009) и Уредбата на Владата на Република Северна Македонија број 44-3714/1 од 05.05.2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/2020), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје објавува,  К О Н К У Р С за […]

Military Academy - part of the European Security and Defence CollegeВоената академија дел од Европскиот колеџ за безбедност и одбрана

Воената академија дел од Европскиот колеџ за безбедност и одбрана

По претходна апликација и исполнување на ригорозните услови за прием, Воената академија стана дел од престижната мрежа на Европскиот колеџ за безбедност и одбрана (ESDC). Воената академија после добиената покана, на 19. февруари ги претстави своите капацитети и можности за соработка пред извршниот академски борд на ECSD. Управниот одбор на ESDC, на состанокот на 27. […]

Opening of the second course in the field of cybersecurity within the NATO program Science for Peace and SecurityОтворање на вториот курс во областа на сајбер безбедност во рамките на НАТО програмата Наука за мир и безбедност

Отворање на вториот курс во областа на сајбер безбедност во рамките на НАТО програмата Наука за мир и безбедност

На 1. јуни 2020, Воената академија, заедно со НАТО школото од Оберамерменду (NSO) и поморското постдипломско училиште (NPS) од Монтереј, САД, официјално го отворија вториот десетнеделен „Курс за проценка на ранливост на мрежите и намалување на ризици“ М6-109, организиран во рамките на НАТО програма за наука за мир и безбедност (SPS). Активноста е спонзорирана од […]

 Воената академија го продолжува наставниот процес користејќи ја Microsoft teams платформата за далечинско учење

Воената академија го продолжува наставниот процес користејќи ја Microsoft teams платформата за далечинско учење

Со почеток од 19.03.2020 година (Четврток) Воената академија го продолжува наставниот процес користејќи ја Microsoft teams платформата за далечинско учење.

Свечена промоција во офицерски чинови за 29 (дваесет и девет) слушатели од Курсот за стручно усовршување и оспособување на офицери од логистички специјалности и служби

Свечена промоција во офицерски чинови за 29 (дваесет и девет) слушатели од Курсот за стручно усовршување и оспособување на офицери од логистички специјалности и служби

На ден 06.03.2020 година со свеченост која се организираше во Воената академија во офицерски чин беа промовирани 29 (дваесет и девет) слушатели од Курсот за стручно усовршување и оспособување на офицери од логистички специјалности и служби на Воената академија во студиската 2019/2020 година. Истите веќе се распоредени техничката, интендантската, сообраќајната, санитетската, логистичката и правната служба […]

Информирање за претстојниот национален натпревар за сајбер-безбедност (CyberMK 2020)

Информирање за претстојниот национален натпревар за сајбер-безбедност (CyberMK 2020)

На ден 10.03.2020 година во просториите на Воената академија, од страна на г-дин Александар Ацев, раководител на Националниот Центар за одговор на компјутерски инциденти (МКД-ЦИРТ), во остав на Агенција за електронски комуникации, беше извршено информирање на питомците од Воената академија за престојниот Национален натпревар за сајбер-безбедност (CyberMK 2020). Настанот е во организација на МКД-ЦИРТ, а […]

Реализација на “Основен курс за апликација ГИС во наставата на ВА“

Реализација на “Основен курс за апликација ГИС во наставата на ВА“

Во периодот од 03-31 Март на Воената академија отпочна со реализација на “Основен курс за апликација ГИС во наставата на ВА“, во соработка со ГДи Скопје врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу ВА и ГДИ Скопје. Инструктори на курсот се професионалци од ГДи-Скопје во координација со доцент д-р Александар Петровски, мајор, професор на […]

Резултати од извршена селекција во воздух (Аir Screening) 04.03.2020

Промоција на универзитетскиот учебник со наслов: УПРАВНО (АДМИНИСТРАТИВНО) ПРАВО

Промоција на универзитетскиот учебник со наслов: УПРАВНО (АДМИНИСТРАТИВНО) ПРАВО

На ден 06.02.2020 година во време од 14.00-16.00 часот во амфитеатарот на Воената академија беше промовиран универзитетскиот учебник со наслов УПРАВНО (Административно) ПРАВО од наставникот полк. д-р Зоран Јовановски, вонреден професор и раководител на Катедрата за општествени науки во Воената академија „Ген. Михаило Апостолски“. Модератор на промоцијата на универзитетскиот учебник беше д-р Билјана Каровска Андоновска, […]