Вести

Конкурс за избор на наставник и соработници на Воената академија во Скопје

Конкурс за избор на наставник и соработници на Воената академија во Скопје

Врз основа на член 172 од Законот за високо образование („Службен весник на РМ“ бр.82/2018) и член 18 од Законот за Воена академија („Службен весник на РМ“ бр. 83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува К О Н К У Р С за избор на наставник и соработници на Воената академија во Скопје […]

ТЕСТ ПРОГРАМА за приемниот испит по математика за конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2018/2019 година

ТЕСТ ПРОГРАМА за приемниот испит по математика за конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2018/2019 година

ТЕСТ ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМНИОТ ИСПИТ ПО МАТЕМАТИКА  I. Алгебра Рационални броеви: Множества и пресликувања. Множество на природните, целите и рационалните броеви, преглед на аритметичките операции, степенување.  Алгебарски изрази: мономи и полиноми, собирање, множење и делење, разложување на полиномите на прости множители, НЗД и НЗС, дробно-рационални изрази и операции со нив. Реални броеви: Пресметување на квадратен корен од […]

Резултати од селекција на земја по Конкурс за прием на пилоти

Резултати од селекција на земја по Конкурс за прием на пилоти

Напомена: Резултатите се објавени на огласна табла во ВА и веб сајтот на ВА, во 14.00 часот на ден 07.08.2018 година.

K O N K U R S për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup për vitin akademik 2018/2019Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“  Скопје во учебната 2018/2019 година

Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2018/2019 година

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје објавува: К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во […]

Преелиминарна ранг листа на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Преелиминарна ранг листа на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Резултати од проверка на здравствена способност на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Резултати од проверка на здравствена способност на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Успешна реализација на Летниот Кампус 2018

Успешна реализација на Летниот Кампус 2018

Со реализацијата на показната тактичка вежба „Сеопфатен пристап на операциите за поддршка на мирот“, денеска на армискиот полигон „Криволак“ заврши деветиот Летен кампус, на кој учествуваа околу 120 питомци и студенти од 11 држави. По тој повод, министерка за одбрана Радмила Шекеринска истакна дека заедничките активности на државите од регионот и пошироко, како што е […]

Прва медицинска помош и медицинска евакуација во операции за поддршка на мирот – Летен Кампус 2018

Прва медицинска помош и медицинска евакуација во операции за поддршка на мирот – Летен Кампус 2018

Во рамки на “Летниот кампус 2018 “, покрај општата воено-тактичка обука,важен дел завзема и медицинската обука. Теоретскиот и практичниот дел од наставата го одржаа високо-обучени инструктори наредник Анета Петрушова и пвод1класа Африм Арнори од” Регионалниот медицински тренинг центар” при Воено-медицински центар-Скопје. На обуката присуствуваа 17 питомци, од различни земји Австрија, Германија, Романија, Албанија, Босна и […]

Хуманитарна акција на питомците и студенти-учесници на “Летниот кампус 2018″

Хуманитарна акција на питомците и студенти-учесници на “Летниот кампус 2018″

Питомците и офицери, учесници во Летниот кампус 2018 денеска ги посетија лицата со посебни потреби од Центарот за помош на лица со ментален хендикеп „Порака” од Неготино, се дружеа со нив преку спорт и креативна работилница и им донираа дел од нивната ужинка. Во изјава за медиумите, во името на офицерите и питомците од 11 […]

Реализиран академскиот дел од Летниот кампус – 2018

Реализиран академскиот дел од Летниот кампус – 2018

Во период од 26.06-06.07.2018 година во Центарот за обука Пепелиште се одржа деветата по ред меѓународна активност Летен кампус 2018. Имено за прв пат оваа активност се одржа во текот на 2010 година каде главното тежиште на академскиот и практичниот дел беше фокусиран на фазите за обликување на воените операции,фокусирање на воените активности и зголемување […]