Вести

Решение за прием на кандидати за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии, според конкурс објавен на ден 26.07.2021 година

Решение за прием на кандидати за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии, според конкурс објавен на ден 26.07.2021 година

Конечна ранг листа на кандидати кои се пријавиле на конкурс објавен на 06.12.2021 година за да се школуваат на Воена академија „West Point“ во Соединетите Американски Држави во учебната 2022/2023 година

Конечна ранг листа на кандидати кои се пријавиле на конкурс објавен на 06.12.2021 година за да се школуваат на Воена академија „West Point“ во Соединетите Американски Држави во учебната 2022/2023 година

КОНКУРС за запишување на кандидат со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби за потребите на  Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија

КОНКУРС за запишување на кандидат со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија

 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – Скопје Врз основа на член 25 став 1 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје (во понатамошниот текст Академијата) распишува  КОНКУРС за запишување на кандидат со завршен прв циклус на студии […]

Прелиминарна ранг листа на кандидати кои се пријавиле на конкурс објавен на 06.12.2021 година за да се школуваат на Воена академија „West Point“ во Соединетите Американски Држави во учебната 2022/2023 година

Прелиминарна ранг листа на кандидати кои се пријавиле на конкурс објавен на 06.12.2021 година за да се школуваат на Воена академија „West Point“ во Соединетите Американски Држави во учебната 2022/2023 година

Конечна ранг листа на добиени резултати на кандидати за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии, според конкурс објавен на ден 26.07.2021 година

Конечна ранг листа на добиени резултати на кандидати за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии, според конкурс објавен на ден 26.07.2021 година

Прелиминарна листа на добиени резултати на кандидати за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии, според конкурс објавен на ден 26.07.2021 година

Прелиминарна листа на добиени резултати на кандидати за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии, според конкурс објавен на ден 26.07.2021 година

Successful accomplishment of an Erasmus + LLTA (Learning, Teaching, Training Activity) on the topic “Digital Problem Solving and Digital Security”.Успешно реализирана Еразмус+ LLTA активност на тема „Дигитално решавање проблеми и дигитална безбедност“

Успешно реализирана Еразмус+ LLTA активност на тема „Дигитално решавање проблеми и дигитална безбедност“

Во период од 06-09 Декември 2021 година, Воената академија беше организатор и домаќин на Еразмус+ LLTA (активност за учење, настава, обука) на тема „Дигитално решавање проблеми и дигитална безбедност“. Освен предавачите од Воената академија, активно учествуваа 12 претставници од Р.Финска, Р.Португалија, Р.Турција. Дел од нив се вклучија онлајн поради Ковид19 рестрикциите. Активноста е дел од Еразмус […]

Integrated exercise: "Detection and identification of radiological agents at border crossings"Интегрирана вежба: „Детекција и идентификација на радиолошки агенси на гранични премини“

Интегрирана вежба: „Детекција и идентификација на радиолошки агенси на гранични премини“

На ден 24.11.2021 година на граничниот премин Блаце, питомците од Воената академија имаа можност да присуствуваат на интегрирана вежба на тема: „Детекција и идентификација на радиолошки агенси на гранични премини“. Интегрираната вежба беше изведена од страна на следниве национални институции: Министерство за внатрешни работи (Оддел за Гранични работи и миграции и Криминалистичка полиција), Царинска управа, Дирекција за радијациона сигурност и […]

Realized initial planning conference for preparation of Full-Scale Exercise (FSE) „Flood case caused by torrent“Реализирана иницирачка планирачка конференција за подготовка на вежбата „Спасување во случај на поплави предизвикани од поројни дождови“

Реализирана иницирачка планирачка конференција за подготовка на вежбата „Спасување во случај на поплави предизвикани од поројни дождови“

Како дел од проектот РЕСИСТАНТ a во контекст на целите на работниот пакет 3 (WP3) и активностите на Случај за употреба (Use case 3), во среда на 24.11.2021 година Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“Скопје во соработка со Дирекцијата за заштита и спасување, организира и реализира инициирачка планирачка конференција за подготовка на вежбата „Спасување во случај […]

Successful accomplishment of the annual Workshop of NATO Training Group Task Group for Individual Training and Education Development (NTGTG IT&ED)Успешно реализирана годишната работилница на работната група на НАТО за индивидуална обука и развој на образованието (NTGTG IT&ED)

Успешно реализирана годишната работилница на работната група на НАТО за индивидуална обука и развој на образованието (NTGTG IT&ED)

Во период од 31 октомври до 4-ти ноември 2021 година во Домот на Армијата се реализираше годишна работилница на работната група на НАТО тренинг групата за индивидуална обука и развој на образованието (NTGTG IT&ED). Претседавач на НАТО групата за обука кој воедно е и раководител на одделението за технологии за образование и обука на сојузничката […]