Вести

Информација за кандидати кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија во учебната 2019/2020 година – прв уписен рок

Информација за кандидати кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија во учебната 2019/2020 година – прв уписен рок

Резултати  од извршена селекција во воздух (Аir Screening) на курсот бр.9 за кандидати за пилоти објавени на ден 14.08.2019 година

Резултати од извршена селекција во воздух (Аir Screening) на курсот бр.9 за кандидати за пилоти објавени на ден 14.08.2019 година

ИТНА ИНФОРМАЦИЈА  за кандидати кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија во учебната 2019/2020 година – прв уписен рок

ИТНА ИНФОРМАЦИЈА за кандидати кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија во учебната 2019/2020 година – прв уписен рок

Се информираат кандидатите кои конкурирале за запишување на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје – прв уписен рок дека има можност 1 (еден) кандидат да студира на Воената академија во Приштина.  Услови за студирање се следните: да не е постар од 18 до 21 година на денот на конкурирање; полагање на физички тест; полагање […]

Информација за кандидати кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија во учебната 2019/2020 година – прв уписен рок

Информација за кандидати кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија во учебната 2019/2020 година – прв уписен рок

Ве информираме дека на ден 13 и 14.08 2019 ќе се спроведе тестирање по Англиски јазик. Тестирањето ќе се спроведе во Касарна „Илинден“ Скопје во Центарот за странски јазици. Со себе понесете шифра и документ за идентификација. Тестирањето ќе се реализира според следниот план: Реден број Шифра Датум Час 1 VA 1PUR1001 13.08.2019 г. 09:00 2 VA […]

ТЕСТ ПРОГРАМА за приемниот испит по математика за запишување студенти/питомци на прв циклус студии на Воената академија во учебната 2019/2020 година

ТЕСТ ПРОГРАМА за приемниот испит по математика за запишување студенти/питомци на прв циклус студии на Воената академија во учебната 2019/2020 година

ТЕСТ ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМНИОТ ИСПИТ ПО МАТЕМАТИКА  I. Алгебра Рационални броеви: Множества и пресликувања. Множество на природните, целите и рационалните броеви, преглед на аритметичките операции, степенување.  Алгебарски изрази: мономи и полиноми, собирање, множење и делење, разложување на полиномите на прости множители, НЗД и НЗС, дробно-рационални изрази и операции со нив. Реални броеви: Пресметување на квадратен корен од […]

Успешно реализиран Летен Кампус 2019

Успешно реализиран Летен Кампус 2019

Со показна вежба на 120 питомци и студенти од нашата држава и 11 партнерски земји, денеска на полигонот „Криволак“ и официјално заврши десеттиот, јубилеен, меѓународен безбедносно – одбранбен проект, „Летен кампус 2019“. Показната вежба на учесниците на Летниот кампус се состоеше од активности поврзани со задачите при учество во мисија за поддршка на мирот, справувањето […]

Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на слушатели за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија

Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на слушатели за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија

K O N K U R S për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake  „Gjeneral Mihailo Apostollski“ - Shkup për vitin akademik 2019/2020К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на  Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија  „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2019/2020 година

К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2019/2020 година

Реализиран академскиот дел од Летниот кампус 2019

Реализиран академскиот дел од Летниот кампус 2019

Во период 16.07-26.07.2018 година, во Центарот за обука Пепелиште, се одржува десеттата по ред меѓународна активност Летен кампус 2019. Првиот таканаречен академски дел се реализираше на 16.07.2019 и на истиот питомците имаа можност да присуствуваат на 2 поканети предавања од истакнати професори и експерти од Република Северна Македонија и САД. Првото предавање беше на тема: […]

Свечено отворен десеттиот јубилеен Летен кампус 2019

Свечено отворен десеттиот јубилеен Летен кампус 2019

Во Центарот за обука „Пепелиште“ на ден 16 јули 2019 година се одржа свеченост по повод отворањето на десетиот јубилеен меѓународен одбранбено-безбедносен проект „Летен Кампус 2019“ во организација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје. На отворањето на кампусот, заменикот – министер за одбрана, Беким Максути истакна дека станува збор за уникатен проект кој […]