Огласи

ОГЛАС за Еразмус +  КА1 мобилност на студенти за Република Хрватска (Регионален центар за заштита и спасување-Осијек) – 2 (две) места и Република Словачка (Општински уред-канцеларија за заштита и спасување-Поважка Бистирца) – 3 (три) места

ОГЛАС за Еразмус + КА1 мобилност на студенти за Република Хрватска (Регионален центар за заштита и спасување-Осијек) – 2 (две) места и Република Словачка (Општински уред-канцеларија за заштита и спасување-Поважка Бистирца) – 3 (три) места

ОГЛАС за Еразмус +  КА1 студентски мобилности и размена во Република Хрватска, Република Бугарија и  Република Словачка, вкупно – 13 (тринаесет) места.

ОГЛАС за Еразмус + КА1 студентски мобилности и размена во Република Хрватска, Република Бугарија и Република Словачка, вкупно – 13 (тринаесет) места.

ОГЛАС за Еразмус +  КА1 мобилност на студентите – питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје,  во академската година 2019/2020

ОГЛАС за Еразмус + КА1 мобилност на студентите – питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје, во академската година 2019/2020

Во рамките на Еразмус+ програмата – клучни активности 1 (MK Skopje 20) Воената академија „Генерал Михајло Апостолски“ во Скопје, на ден 26.06.2019 година го објавува ОГЛАСОТ за доделување на финансиски средства на студентите за мобилност со цел престој во странство согласно програмата КА1 – клучна активност 1 во делот за „стручни обуки за практиканти и […]

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРИЕМНИОТ ИСПИТ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ, СТРУЧНИ СТУДИИ, СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА КОМАНДНИ И ШТАБНИ ДОЛЖНОСТИ – ВТОР УПИСЕН РОК

Вториот уписен рок за приемниот испит ќе се оддржи на ден 18.12.2013 година во периодот од 14:30 до 16:00 часот во амфитетарот во објектот бр.54 во Воената академија, касарна „Гоце Делчев“ во Скопје. Испитот ќе се реализира во траење од 90 минути. Истиот ќе содржи 10 прашања од 100-те претходно објавени. Сите кандидати кои го […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ за прием на кандидати на втор уписен рок за втор циклус на студии – специјализација за командни и штабни должности

Согласно актот од Секторот за подршка на Министерот за одбрана бр.07-6096/1 од 02.12.2013 година и член 13 од Правилникот за спроведување на конкурс за втор циклус на студии, поради малата застапеност на лицата кои припаѓаат на етнички заедници, ве известуваме дека Воената академија-Скопје организира втор уписен рок за втор циклус на студии – специјализација за […]

РАНГ ЛИСТА за запишување на студенти на втор циклус на студии – стручно специјалистички студии за командно – штабни должности

РАНГ ЛИСТА.pdf

РАНГ ЛИСТА на примени кандидати на Втор циклус на студии – магистратура на Воена академија Скопје во учебната 2013/2014 година

Ранг листа (.pdf)

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРИЕМНИОТ ИСПИТ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ, СТРУЧНИ СТУДИИ, СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА КОМАНДНИ И ШТАБНИ ДОЛЖНОСТИ

Приемниот испит ќе се оддржи на ден 24.10.2013 година во периодот од 14:30 до 16:00 часот во амфитетарот во објектот бр.54 во Воената академија, касарна „Гоце Делчев“ во Скопје. Испитот ќе се реализира во траење од 90 минути. Истиот ќе содржи 10 прашања од 100-те претходно објавени. Сите кандидати кои го полагаат испитот, во просторијата […]

ПРАШАЊА ЗА ПРИEМЕН ИСПИТ за кандидатите за втор циклус на студии, стручни студии, Специјализација за командни и штабни должности

ПРАШАЊА ЗА ПРИEМЕН ИСПИТ за кандидатите за втор циклус на студии, стручни студии, Специјализација за командни и штабни должности

РЕШЕНИЕ за прием на кандидати и за студенти/питомци за запишување на прв циклус на студии на Воената Академија за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2013/2014 година

Врз основа на член 21 од Законот за Воена Академија („Службен весник на РМ” бр.83/2009), член 30 од Правилникот за условите, критериумите, начинот и постапката за спроведување на конкурсот за запишување и избор на кандидати за прв циклус на студии и за стручпо оспособување и усовршување бр.01-4947/1 од 05.08.2009 година и бр 01-292/1 од 10.01.2012 […]