Јавен повик за набавка на материјални средства согласно програмата INTERRREG IPA CBC – PREVEN-T

prevent - so logoaВоената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, за потребите на проектот „Современи алатки за навремена прогноза и мониторинг на ризици од шумски пожари и поплави и иновативни техники за заштита и подготвеност на граѓаните“, објавува јавен повик за набавка на теренско моторно возило.

Покана за тендер

TD.1_INVITATION TO TENDER _c4a_invit_en_procurment of a terrain vehicle

Дел А:

A1. c4b_itt_en

A2. Contractnotice_simp_en

A3._list_simp_en

Дел Б:

B1. c4c_contract_en

B2. c4d_specialconditions_en

B3. Annex I. c4e_annexigc_en

B4. Annex II+III. c4f_annexiitechspeciiitechoffer_en

B5.Annex IV. c4g_annexivfinoffer_en

c4o1_fif_en

c4o2_lefind_en

c4o3_lefcompany_en

c4o4_lefpublic_en

c11_provfinalaccept_en
Дел Ц:

C1. c4j_admingrid_en

C2. c4k_evalgrid_en

Дел Д:

D1. c4l_tenderform_en

D2. a14a_declaration_honour_procurement_en