Статус и мисија

СТАТУС

  • Воената академија (ВА) е формирана со Закон за Воена академија, во кој е регулирано дека таа работи согласно Законот за високото образование и Законот за научноистражувачката дејност во Република Македонија.
  • ВА ќе е акредитирана од страна на Министерството за образование и наука во согласност со Европкиот кредит трансфе систем (ЕКТС), како самостојна високообразовна и научно-истражувачка институцаија.
  • ВА реализира универзитески студии од прв циклус (додипломски), втор циклус (магистраута и специјализација) и трет циклус (докторски студии).
  • Универзитетската диплома на студентите што ќе го завршуваат школувањето на ВА ќе биде верифицирана во земјата, што ќе им овозможи на питомците и студентите да имаат признаено занимање и можност за понатамошна едукација во образовниот ситем на Република Македонија и странски држави членки на Болоњскиот процес.

МИСИЈА

Воената академија како единствена воена високо-образовна и научна институција во Република Македонија има основна задача да школува, оспособува и усовршува кадар за потребите на: МО, АРМ, Системот за управување со кризи, Системот за заштита и спасување и да се бави со НИР за потребите на одбраната согласно со закон.