Декан на ВА

Bogdanoski


д-р Митко БОГДАНОСКИ
 е редовен професор на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје и визитинг професор на неколку други универзитети, како и полковник во Армијата на Република Македонија. Д-р Богданоски дипломираше на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, Македонија, во областа телекомуникации (врски), а магистрираше и докторираше на Факултетот за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје, Македонија, во 2000, 2006 и 2012, соодветно. Неговите истражувачки интереси се во полето на сајбер (мрежна и системска) безбедност, хибридни закани, вмрежување, безжични и мобилни комуникации, MANET, WSN, енергетска ефикасност и теорија на информации и комуникации. Тој е автор/едитор на 3 книги, повеќе поглавја на книги и автор на повеќе од 70 публикации објавени во реномирани меѓународни списанија/зборници.

Во периодот Јули 2000 – Септември 2010 д-р Богданоски беше вработен во Центарот за електронско извидување во Армијата на Република Македонија, каде извршуваше повеќе должности: Командир на вод, Командир на чета, Началник на С-3 и Заменик командант.

Д-р Богданоски е постар член на IEEE организацијата; како и член на AFCEA; IEEE Communications Society; IEEE Computer Society; IEEE Computer Society Technical Committee on Security and Privacy; IEEE Cybersecurity Society; IEEE Cloud Computing Community; IEEE Internet of Things Community; RFID, IEEE Technical Committee;  IEEE Smart Grid Community, Тој е почесен член на здружението eSigurnost и член на неколку други заедници и здруженија. Д-р Богданоски е член на организациските комитети на неколку национални и меѓународни конференции, како и член на уредувачки одбор и рецензент на неколку реномирани списанија.

Д-р Богданоски организирал/координирал или учествува како главен и поканет предавач на неколку напредни школи и истражувачки семинари, најголем дел во областа на сајбер безбедноста и дигиталната форензика. Тој е континуирано ангажиран како експерт во областа на сајбер безбедноста или како коорганизатор на активностите организирани од НАТО Центарот за одбрана од тероризам во Анкара, Турција и RACVIAC Центарот за безбедносна соработка во Хрватска. Исто така, д-р Богданоски раководел/учествувал на повеќе национални и меѓународни проекти од неговата област.

Линкови поврзани со публикации:

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Mitko_Bogdanoski

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=9-uzlAIAAAAJ&hl=en

Организатор на активности, Воведен и Поканет предавач

UGD Scholar: http://scholar.ugd.edu.mk/mbogdanoski/galleries