Како да конкурираш

Пријавен лист за упис на питомци

Пријавен (дигитален) лист - Напомена: Користете Adobe Acrobat reader за дигитално да ги пополните полињата

Пријавен лист - за рачно пополнување,  доколку неможете да го пополните дигиталниот пријавен лист

Молба (дигитален) лист - Напомена: Користете Adobe Acrobat reader за дигитално да ги пополните полињата

Молба - за рачно пополнување,  доколку неможете да го пополните дигиталниот пријавен лист

Пријавен лист за упис на слушатели за Курсот за стручно усовршување и оспособување на офицери од логистички специјалности и служби

Пријавен (дигитален) лист - Напомена: Користете Adobe Acrobat reader за дигитално да ги пополните полињата

Пријавен лист - за рачно пополнување,  доколку неможете да го пополните дигиталниот пријавен лист