Како да конкурираш

Пријавен лист за упис на слушатели за Курсот за стручно усовршување и оспособување на офицери од логистички специјалности и служби

Пријавен лист