Втор циклус на студии

Услови за запишување на универзитески студии од II циклус (специјализација и магистратура):

– Се утврдуваат за секоја студиска програма засебно
– Поблиски информации содржи конкурсот за запишување
– Основен услов е кандидатите да имаат завршено соодветни универзитески студии од I циклус во траење од најмалки 8 семестри и имаат освоено најмалку 240 кредити (ЕКТС)
– За одредени програми, пред се од делот на специјализацијата, предвидени се посебни услови кои се пропишани со Статутот на Воената академија.
– Наставата на универзитески студии од II циклус (специјализација и магистратура) се изведува преку предавања, консултации, изработка на семинарски работи, практични вежби, решавање конкретни тактички задачи и ставање во улога при извршување конкретни задолженија.
– Испитите се полагаат по завршување на семестарот и кога кандидатот ќе ги исполни обврските на предметната програма и критериумите на ЕКТС.
– Последниот семестар е предвидена изработка на специјалистички/магистерски труд и истите подлежат на јавна одбрана.
– После завршувањето на универзитески студии од II циклус кандидатот стекнува за завршени магистерки студии 60 кредити, а за завршена специјализација 40 кредити според ЕКТС.
– Со завршување на магистерските студии се добива диплома со назив магистер по менаџмент со одбранбено-безбедносни ресурси од соодветната област на студиската програма
– Со завршување на специјалистичките студии се добива диплома со назив специјалист за соодветната насока (специјалист за командни и штабни должности и специјалист за заштита и спасување).
– Студентот кој успешно ќе ги комплетира студиите од II циклус според програмата за магистратура, се здобива со право директно да продолжи со студирањето во III циклус до стекнување на академски степен – доктор на науки.

СТУДИИТЕ ВО II ЦИКЛУС СЕ ОРГАНИЗИРАТ КАКО:

Научни студии (магистратура) – подготовка за научно-истражувачка дејност во определена област и обработка на современите аспекти на таа област, се организира за следните насоки – наставно-научни области:

–        Безбедност и одбрана;
–        Управување со кризи и заштита и спасување;
–        Сајбер безбедност и дигитална форензика.
–        Специјализација за командни и штабни должности;
–        Специјализација за заштита и спасување;
 
повеќе: Извадок од студиска програма за II циклус – Воена академија

image002

image003

МАГИСТРАТУРА ОД ОБЛАСТА НА УПРАВУВАЊЕТО СО КРИЗИ И ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО

img004

МАГИСТРАТУРА ОД ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА И ОДБРАНАТА

img005

МАГИСТРАТУРА ОД ОБЛАСТА САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ И ДИГИТАЛНА ФОРЕНЗИКА

21

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА КОМАНДНИ И ШТАБНИ ДОЛЖНОСТИ

img006

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕ

img007