Катедра за природни и воено-технички науки

d-rOrcePopovskiПолковник Орце Поповски

Роден: 28.03.1966, во с. Вирче, Делчево, Р. Македонија.

Матурирал: Општа воена гимназија – Белград.

Дипломирал: Воено-техничка академија, насока технолошка хемија, во 1990 год., во Загреб.

Вработување на Воената академија: Од 1997 година до денес.

Магистрирал: Во 2002 година на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, Технолошко-металуршки факултет во Скопје, на тема: Морфологија на сребрени депозити добиени при нестационарни струјни режими.

Наставна дејност: Во 1997 година е избран за асистент на предметот Технологија на муниција и експлозивни материи на Воената академија во Скопје.
Во 2006 година е избран за доцент во наставно-научната област Внатрешна балистика на Воената академија во Скопје.
Во 2006 година е избран за насловен доцент во наставно-научната област Наука за животната средина Европскиот универзитет – Факултет за животна средина во Скопје.
Во 2009 година, од страна на Матичната комисија за основање на Воената академија, е избран за наставник (во звањето доцент) по предметот Екологија, екохазард, заштита на животната средина и просторно планирање. Истата година е избран и за продекан за финансии, инвестиции и меѓународна соработка на Воената академија, функција на која се наоѓа и денес.
Во 2010 година предвремено е избран во звањето вонреден професор во областа Животна средина по предметот Екологија, екохазард, заштита на животната средина и просторно планирање и во областа на Воено-техничките науки по предметот Внатрешна балистика.

Студиски престои: Едногодишна стручна специјализација во Армијата на СР Германија, од областа на воените научни дисциплини.
Од 14.–31.10.2003 Институт за хемиско инженерство и високо-температурни процеси во Патра, Грција.
Повеќе еднонеделни и двонеделни научно-истражувачки престои во Бугарската академија на науките, во периодот од 2003 до 2005 година.
Еднонеделен престој на Институтот за енергија при Европската комисија во Петен, Холандија, во 2005 година.

Докторирал: Во 2005 година на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Технолошко-металуршки факултет во Скопје, на тема: Добивање и карактеризација на композитни електрокатализатори за водородната електродна реакција базирани врз кобалт.

Проекти: Учествувал во вкупно 6 проекти од кои: 1 проект од интерен карактер на Министерството за одбрана, 3 национални проекти на Министерството за образование и наука, 1 билатерален на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје и Институтот за електрохемија и енергетски системи при Бугарската академија на науките и 1 меѓународен проект.

Телефон (службен): ++38923283621
e-mail: orce.popovski@ugd.edu.mk

СПИСОК НА ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ И УЧЕСТВО ВО НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ
Трудови објавени во списанија со импакт фактор

1. P. Paunović, O. Popovski, S. Hadži Jordanov, A. Dimitrov and D. Slavkov, Modification for improvement catalyst materials for hydrogen evolution, J. Serb. Chem. Soc.,71(2) 149-165 (2006) – impact faktor 0,39

2. P. Paunović, O. Popovski, A. Dimitrov, D. Slavkov, E. Lefterova, S. Hadži Jordanov, Impruvement of performances of complex non-platinum electrode materials for hydrogen evolution, Electrochimica Acta 52 (2006) p. 1810-1817 – impact faktor 2,58

3. P. Paunović, O. Popovski, A. Dimitrov, D. Slavkov, E. Lefterova, S. Hadži Jordanov, Study of structural and electrochemical characteristics of Co-based hypo-hyper d-electrocatalysts for hydrogen evolution, Electrochimica Acta 52 (2007) p. 4640-4648 – impact faktor 2,58

4. P. Paunović, I. Radev, A. T. Dimitrov, O. Popovski, E. Lefterova, E. Slavcheva, S. Hadži Jordanov, New nano-structured and interactive supported composite electrocatalysts for hydrogen evolution with partially replaced platinum loading, Int. J. of Hydrogen Energy 34 (2009) p. 2866-2873 – impact faktor 2,725
5. A. T. Dimitrov P. Paunović, O. Popovski, D. Slavkov, Ž. Kamberović and S. Hadži Jordanov, Effect of non-stationary current regimes on the morphology of silver electrodeposits, J. Serb. Chem. Soc.,74 (3) 279-289 (2009) – impact faktor 0,611

6. P. Paunović, A. T. Dimitrov, O. Popovski, E. Slavcheva, A. Grozdanov, E. Lefterova, Gj. Petrusevski, S. Hadži Jordanov, Effect of activation/purification of multuwalled carbon nanotubes (MWCNTs) on the activity of non-platinum based hypo-hyper d-electrocatalysts for hydrogen evolution, Materials Research Bulletin 44 (2009) p. 1816-1821 – impact faktor 1,82

7. P. Paunović, O. Popovski, E. Fidancevska, B. Ranguelov, D. Stoevska Gogovska, A. T. Dimitrov, S. Hadži Jordanov, Co-magneli phases electrocatalysts for hydrogen/oxygen evolution, Int. J. of Hydrogen Energy 35 (2010) p. 10073-10080 – impact faktor 3,945
8. P. Paunović, D. Stoevska Gogovska, O. Popovski, I. Radev, E. Lefterova, E. Slavcheva, A. T. Dimitrov, S. Hadži Jordanov, Non-platinum electrode materials for hydrogen evolution: effect of catalyst support and metallic phase, Bulgarian Chem. Communications 43 (2011) p. 74-80 – impact faktor 0,171

9. P. Paunović, D. Stoevska Gogovska, O. Popovski, A. Stojanova, E. Slavcheva, E. Lefterova, P. Iliev, A. T. Dimitrov, S. Hadži Jordanov, Preparation and characterization of Co-Ru/TiO2/MWCNTs electrocatalysts in PEM hydrogen electrolyzer, Int. J. of Hydrogen Energy 36 (2011) p. 9405-9414 – impact faktor 4,407

10. P. Paunović, O. Popovski, D. Stoevska Gogovska, E. Lefterova, E. Slavcheva, A. T. Dimitrov, Electrocatalytic activity of hypo-hyper-d-electrocatalysts (Me/TiO2/MWCNTs) based on Co-Ru in alkaline hydrogen electrolyser, Macedonian Jurnal of Chemistry and Chemical Engineering 30, No.1 (2011) p. 55-65 – impact faktor 0,459

11. A. T. Dimitrov, A. Tomova, A. Grozdanov, O. Popovski, P. Paunović, Electrochemical production, characterization, and application of MWCNTs, Journal of Solid State Electrochemistry (2013) 17:399–407, DOI 10.1007/s10008-012-1896-z, Springer-Verlag Berlin Heidelberg – impact faktor 2,131

Трудови објавени во домашни и странски списанија

12. Р. Смилески, А. Трајковска-Петкоска, О. Поповски, Хроматографско испитуваwе на амониумнитратните експлозиви кои се употребуваат во стопанството, Современа Македонска одбрана, број 5, јуни 2002, стр. 57-66

13. S. Hadži Jordanov, P. Paunović, O. Popovski, A. Dimitrov and D. Slavkov, Electrcatalysts in the last 30 years – from precious metals to cheaper but sophisticated complex systems, Bull. Chem Technol. Macedonia, 23, 101-112 (2004)
14. P. Paunović, O. Popovski, S. Hadži Jordanov, A. Dimitrov and D. Slavkov, Modification for improvement catalyst materials for hydrogen evolution, J. Serb. Chem. Soc., 71 (2), 149-165 (2005)

15. P. Paunović, O. Popovski and I. Radev, Investigation of cell assemblies prepared out of electrocatalysts aimed for hydrogen evolution, Bull. Chem Technol. Macedonia, 24, 133-141 (2005)

16. P. Paunović, A.T. Dimitrov, O. Popovski, D. Slavkov, S. Hadži Jordanov, Effect of carbon nanotubes support in improving the performance of mixed electrocatalysts for hydrogen evolution, Macedonian Jurnal of Chemistry and Chemical Engineering, 26 (2) pp. 87-93 (2007)

17. Р. Смилески, О. Поповски, Д. Стојкоски, Анализа на распрскувачкото дејство и ефикасноста на граната 40 мм, Годишник на полициската акдемија, 2 (1) стр. 175-186 (2007)

18. Р. Смилески, О. Поповски, Д. Стојкоски, Анализа на распрскувачкото дејство и зголемување на ефикасноста на гранатата од 40 мм, Современа македонска одбрана, 7 (16) стр. 99-112 (2007)

19. П. Пауновиќ, О. Поповски, Хемиски пристап за подобрување на електрокаталитичката активност на електродните материјали за развивање водород: од чисти метали до сложени електрокаталитички системи, Инженерство-списание за инженерско творештво и технологија, Скопје, Април 2008, стр. 35-41

20. P. Paunović, O. Popovski, A. T. Dimitrov, Hydrogen Economy: The Role of Nano-scaled Support Material for Electrocatalysts Aimd for Water Electrolysis, Nanotechnological Basis for Advanced Sensors, Springer (2011) p. 545-563
21. N. Todorovska, O. Popovski, Analysis of the chemical toxic and essential elements in fruit juices, Journal of Hygienic engineering and design, (2011) p. 105-108

Пленарни предавања и предавања по покана на конгреси

22. S. Hadži Jordanov, O. Popovski, Engeneering on the (un)predicatble roads, 1st International Congress Engeneering, Materials and Management in the Processing Industry, Jahorina, October 14-16, 2009

23. O. Popovski, P. Paunović, S. Hadži Jordanov, Perfectuation of nano-scaled non-platinum electrocatalysts for HE/O, Second Regional Symposium on Electrochemistry, South-East Europe, Belgrade, June 6-10, 2010

24. O. Popovski, P. Paunović, S. Hadži Jordanov, Sustainable development – 20 years later, 1st International Conference on Accomplishments in Sustainable developement, Banja Luka, May 13, 2011, p. 22-27

Трудови објавени во зборници

25. Р. Смилески, О. Поповски, Транспорт на експлозивните материи во јавниот сообраќај, Сообраќај и комуникации на прагот на XXI век, Охрид, 23-25 септември, 1999, стр. 175-446

26. О. Поповски, Р. Смилески, А. Трајковска, Детекција на циклотриметилентринитроамин и 1-метил-2,4,6-тринитробензен со помош на течна хроматографија, XVI конгрес на хемичарите и технолозите на Македонија, Скопје, 29-30 октомври, 1999, стр. 443-446

27. Р. Смилески, А. Трајковска, О. Поповски, Испитуваwе на хемиската стабилност на потисните експлозивни материи со помош на течна хроматографија, Годишник на факултетот за безбедност, Скопје, 2000, стр. 71-80

28. Р. Смилески, О. Поповски, А. Трајковска, Хроматографско испитуваwе на амониумнитрат и тринитротолуен во бризантните експлозивни материи кои се употребуваа во стопанството, II советување за дупчење и минирање со меѓународно учество, Охрид, 25-27 мај 2000

29. Р. Смилески, О. Поповски, А. Трајковска, Почитување на сигурносните растојанија во текот на транспортот на експлозивните материи како услов за максимална безбедност на патиштата, Сообраќај и комуникации 2000, стратегиски правци за развој, Охрид 28-29 септември, 2000, стр. 160-165

30. Р. Смилески, О. Поповски, Детекција и анализа на стопанските експлозиви по нивното активирање-експлозија, Советување, рударско геолошко инженерство во рударските, градежните и водостопнските објекти, Струга, 18-20 октомври, 2001

31. R. Smileski, A. Trajkovska-Petkoska, O. Popovski, Ispitvanje hemijske stabilnosti baruta metodom tecne hromatografije, XXI Simpozium o eksplozivnim materijama, Jugoslovenski komitet za eksplozivne materije,Tara, 21-23. novembar 2001, str.133-137

32. Р. Смилески и О. Поповски, Избор на растворувањза идентификација на бризантни експлозивни материи, Прв симпозиум од областа на експлозивните материи, вооружувањето и воената технологија, Зборник на трудови, Охрид 25-28. септември 2002, стр. 65-72

33. Ј. Наумоски, Ц. Гавровски, О. Поповски, Испитуваwе на брзината на крозија на челична жица во електролитен раствор од бакар(II) хлорид дихидрат при механички напрегања на истегнување, Прв конгрес на инженерите на Македонија, Струга, 24-26 октомври (2002), стр. 273-278

34. O. Popovski, P. Paunović, A.T. Dimitrov, D. Slavkov, S. Hadži Jordanov, Influence of non-stationary potential-current regimes and PO43- ions on morphology of silver deposits, 3rd Balkan Metallurgical Conference, p. 362-367, Ohrid, September 24-27, (2003)

35. R. Smileski, O. Popovski, J. Naumoski, Determination of chemical stability of gunpowders by qualituve and quantitative methods, 6th Conference on weapon systems, Brno, 28-30. April, 2003

36. R. Smileski, O. Popovski, J. Naumoski, Determination of chemical stability of gunpowders by qualitative and quantitative methods, New trends in research of energetic materials, Proceedings of the VII Seminar, Pardubice, April, 20-22, 2004, p. 646-652

37. P. Paunović, O. Popovski, A. Dimitrov, D. Slavkov, M. Tasev, S. Hadži Jordanov, Neplatinski hipo-hiper d-katalizatori za izdvajanje vodonika, XVI Simpozijum o elektrohemiji, Knjiga radova, p. 77-78, Kotor, SCG, 1-3 Jun, (2004)

38. P. Paunović, O. Popovski, M. Tasev, R. Smileski and S. Hadži Jordanov, Sophisticated electrocatalysts for economical production of hydrogen. Part A: Structural characterization, New trends in research of energetic materials, Proceedings of the VIII seminar, p. 719-724, Pardubice, Czech Republic, April 19-21, (2005)

39. O. Popovski, P. Paunović, R. Smileski and S. Hadži Jordanov, Sophisticated electrocatalysts for economical production of hydrogen. Part B: Electrochemical characterization, New trends in research of energetic materials, Proceedings of the VIII seminar, p. 739-744, Pardubice, Czech Republic, April 19-21, (2005)

40. P. Paunović, O. Popovski, S. Hadži Jordanov, A. Dimitrov and D. Slavkov, Improvement of composite electrocatalysts for hydrogen evolution reaction (HER) by modification of component’s composition or structure, Proceedings International Hydrogen Energy Congress and Exhibition IHEC 2005, Istanbul, Turkey, 13-15 July, (2005)

41. S. Hadži Jordanov, P. Paunović, O. Popovski, A. Dimitrov and D. Slavkov, Improvement of performances of complex non-platinum electrode materials for hydrogen evolution, The 56th Annual Meeting of International Society of Electrochemistry, Busan, Korea, September 26-30, (2005)

42. O. Popovski, P. Paunović, A. T. Dimitrov, D. Slavkov, R. Smileski, M. Tasev and S. Hadži Jordanov, Carbon nanotubes as support for Co/TiO2 electrocatalysts for hydrogen evolution, New trends in research of energetic materials, Pardubice, Czech Republic, April 19-21, 2006, p. 416-422

43. Р. Смилески, О. Поповски, Ј. Наумоски, Д. Стојкоски, Анализа на распрскувачкото дејство на експлозивно тело со цилиндрична форма, IV Симпозиум од областа на рударството со меѓународно учество, 30.05-02.06.2006, Охрид, стр. 43-51

44. O. Popovski, P. Paunović, A. T. Dimitrov, D. Slavkov, S. Hadži Jordanov, Silver Electrorafining by Non-Stationary Potential Current Regimes, 4th Balkan Conference on Metallurgy, September 27-29, 2006, Zlatibor, Serbia, p. 221-225

45. P. Paunović, A. Dimitrov, O. Popovski, D. Slavkov, S. Hadži Jordanov, Effect of PO43- to the Morphology of Silver Deposited by Non-Stationary Current Regimes, 4th Balkan Conference on Metallurgy, September 27-29, 2006, Zlatibor, Serbia, p. 249-253

46. A.T. Dimitrov, P. Paunović, O. Popovski, D. Slavkov, A. Tomova, S. Hadži Jordanov, Production, characterization and application of carbon nanotubes (CNTs), XIth Annual Conference of Union of Metalurgists of Macedonia, May 04-06, 2007, Ohrid, p. 1-11

47. O. Popovski, P. Paunović, A.T. Dimitrov, D. Slavkov, S. Hadži Jordanov, Electrochemical investigation of complex electrocatalysts based on Co/TiO2/MWCNTs, XIth Annual Conference of Union of Metalurgists of Macedonia, May 04-06, 2007, Ohrid, p. 51-56

48. A. Tomova, O. Popovski, P. Paunović, B. Ranguelov, D. Slavkov, S. Hadži Jordanov, A. Dimitrov, Production of nano-scaled silver powder by pulsed electrolysis, 25 Jubilejna naucna konferencija s meždunarodno ucastie, 14-16 Septemvri 2007, Sozopol. R. Bugaria, Tom III, str. 71-76

49. D. Stoevska Gogovska, R. Smileski, O. Popovski, P. Paunović, S. Hadži Jordanov, Novel nan-scaled electrocatalysts for hydrogen evolution with reduced loading of precious metals, New trends in research of energetic materials, Pardubice, Czech Republic, April 21-23, 2010, p. 699-704

Апстракти на трудови објавени во зборници

50. R. Smileski, O. Popovski, T. Rizeski, Testing of the speed of corrosion of copper and brass in atmospheric conditions, XVII-th Congress on the Chemists and Technologists of Macedonia, Extended abstracts, EL-P2, Skopje, April 18-22, (2002)

51. J. Naumoski, A. Trajkovska-Petkoska, O. Popovski, Determination of corrosion rate of a steel wire in conditions of electrolytic aggresion and mechanical tensile strength, XVII-th Congress on the Chemists and Technologists of Macedonia, Extended abstracts, EL-P3, Skopje, April 18-22, (2002)

52. O. Popovski, P. Paunović, A.T. Dimitrov, D. Slavkov, S. Hadži Jordanov, Electrodeposition of silver using reversed overpotentials, XVII-th Congress on the Chemists and Technologists of Macedonia, Extended abstracts, [EL-P5], Skopje, April 18-22, (2002)

53. R. Smileski, O. Popovski, J. Naumoski, T. Rizeski, Determining of the speed of the atmospheric corrosion of cooper alloys, XVIII-th Congress on the Chemists and Technologists of Macedonia, Extended abstracts, ECH-15, Ohrid, September 23-25, (2004)

54. P. Paunović, O. Popovski, V. Nikolova, P. Iliev, M. Tasev, S. Hadži Jordanov, Ni-Me/TiO2 electrocatalysts for hydrogen evolution reaction (HER), XVIII-th Congress on the Chemists and Technologists of Macedonia, Extended abstracts, ECH-1, Ohrid, September 23-25, (2004)

55. P. Paunović, O. Popovski, A. Dimitrov, D. Slavkov, M. Tasev, S. Hadži Jordanov, Influence of the support on electrocatalytic activity activity of Ni-TiO2 hypo-hyper d-catalysts for hydrogen evolution reaction (HER), XVIII-th Congress on the Chemists and Technologists of Macedonia, Extended abstracts, [ECH-2], Ohrid, September 23-25, (2004)

56. P. Paunović, O. Popovski, A. Dimitrov, D. Slavkov, M. Tasev, S. Hadži Jordanov, Co/TiO2 hypo-hyper d-catalyst for hydrogen evolution reaction (HER), XVIII-th Congress on the Chemists and Technologists of Macedonia, Extended abstracts, ECH-3, Ohrid, September 23-25, (2004)

57. O. Popovski, P. Paunović, A. Dimitrov, D. Slavkov, S. Hadži Jordanov, Electrodeposition of silver in nitrate electrolytes using reverse potential-curent regimes, XVIII-th Congress on the Chemists and Technologists of Macedonia, Extended abstracts, ECH-4, Ohrid, September 23-25, (2004)

58. P. Paunović, O. Popovski, S. Hadži Jordanov, E. Budevski, Design and performances of 2 and 3 phase porous electrodes for hydrogen evolution, 1st Sout East European Congress of Chemical Engineering, Book of abstracts, p. 217, Belgrade, Serbia and Montenegro, September 25-28, (2005)

59. P. Paunovic, O. Popovski, P. Iliev, V. Nikolova, Catalytic activity of non-platinum composite electrodes for hydrogen evolution reaction in PEM electrochemical cells, 5th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries Ohrid, September 17-20, 2008, Book of Abstracts Vol. II, PCH-48

60. R. Smileski, O. Popovski, J. Naumoski, Toxicity and detection of explosive materials and components of explosive mixtures, 5th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries Ohrid, September 10-14, 2006, Book of Abstracts Vol. II, ACH-42

61. O. Popovski, P. Paunović, A. Dimitrov, D. Slavkov, S. Hadži Jordanov, morphological effects of periodically changing overpotential on the silver electrorefining, 5th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries Ohrid, September 10-14, 2006, Book of Abstracts Vol. II, PCH-58

62. P. Paunović, O. Popovski, A. Dimitrov, Z. Tasev, D. Slavkov, R. Smileski, M. Tasev and S. Hadži Jordanov, Influence of anealing temperature on TiO2 structure and catalytic activity of Me-TiO2 hypo-hyper d-catalysts for hydrogenevolution reaction, 5th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries Ohrid, September 10-14, 2006, Book of Abstracts Vol. II, PCH-49

63. P. Paunovic, A. T. Dimitrov, O. Popovski, E. Lefterova, A. Grozdanov, G. Petru¬sev¬ski, A. Tomova, D. Slavkov, S. Hadzi Jordanov, Effect of purification of multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) on electrocatalytic activity of catalysts for hydrogen evolution based on Me-TiO2-MWCNTs, First Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe, Rovinj, Croatia, May 4-8, 2008, P-1-003

64. I. Radev, P. Paunovic, O. Popovski, A. Dimitrov, E. Slavcheva, E. Budevski, Testing and optimization of hydrogen electrodes for the electrochemical hydrogen energy converters with polymer wlwctrolyte, First Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe, Rovinj, Croatia, May 4-8, 2008, O-1-03

65. O. Popovski, A.Tomova, P. Paunovic, D. Slavkov, A. Dimitrov, B. Ranguelov, V. Tonchev, S. Hadzi Jordanov, Morphology of silver nano-powder produced by pulsating electrodeposition, 20th Congress of Chemists and Technologysts of Macedonia, Ohrid, September 17-20, 2008, ECH-07-M

66. O. Popovski, P. Paunovic, A.Tomova, R. Smileski, A. Dimitrov, S. Hadzi Jordanov, Electrodeposition of metallic phase on porous electrocatalyst support, 20th Congress of Chemists and Technologysts of Macedonia, Ohrid, September 17-20, 2008, ECH-06-E

67. P. Paunović, D. Stoevska Gogovska, O. Popovski, I. Radev, E. Lefterova, E. Slavcheva, A. T. Dimitrov, S. Hadži Jordanov, Non-Platinum Electrode Materials for Hydrogen Evolution: Effect of Catalyst Support and Metallic Phase, Sofiaelectrochemicaldays 2010, Book of Abstracts, May 11-13,2010, Sofia, Bulgaria

68. D. Stoevska Gogovska, O. Popovski, P. Paunović, A. T. Dimitrov, S. Hadži Jordanov, Caracterization of Co-Ru-TiO2-MWCNTs electrocatalysts for water electrolysis, Second Regional Symposium on Electrochemistry, South-East Europe, Book of abstracts, ECS-P-07, Belgrade, June 6-10, 2010

69. A. Tomova, O. Popovski, A. T. Dimitrov, B. Ranguelov, V. Tonchev, P. Paunović, S. Hadži Jordanov, Morphology of Nano-Scaled Silver Powders Produced by Pulsed Electrolysis, Second Regional Symposium on Electrochemistry, South-East Europe, Book of abstracts, NME-P-04, Belgrade, June 6-10, 2010

70. D. Stoevska Gogovska, P. Paunović, O. Popovski, E. Fidancevska, B. Ranguelov, S. Hadži Jordanov, Co-Ebonex electrocatalysts for water electrolysis, XXI Congress of Chemists and Technologysts of Macedonia, Book of abstracts, ECH-1, Ohrid, September 23-26, 2010

71. E. Nikolov, O. Popovski, R. Smileski, Risk assessment of industrial hazards, 22nd Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, EN-41, Ohrid, September 05-09, 2012

72. N. Todorovska, O. Popovski, R. Smileski, Determination of heavy metals in milk and dairy products, 22nd Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, EN-42, Ohrid, September 05-09, 2012

73. G. Stoilovski, N. Todorovska, R. Smileski, O. Popovski, Determination of heavy metals in the sludge of Kamenichka river, 22nd Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, EN-42, Ohrid, September 05-09, 2012

Книги – учебници

1. ПЕШАДИСКА МУНИЦИЈА (ЛЕКЦИИ)
Автор: Орце Поповски
1998 година, 279 стр., Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје

2. ВНАТРЕШНА БАЛИСТИКА
Автори: Росе Љ. Смилески и Орце Б. Поповски
2001 година, 210 стр.: илустр.: 24 cm – Скопје
Учество во научно-истражувачки проекти
1. Определување на брзината на корозија на муницијата на територијата на Р. Македонија, научно-истражувачки проект од интерен карактер на Министерството за одбрана на Р. Македонија

2. Inco Copernikus – PROMETEAS (PL ICA2-2001-10037), научно-истражувачки проект финансиран од Европската комисија, Генерален директорат за истражување – Брисел, 2003-2005

3. Студија на морфологијата на метални депозити добиени со електрорафинирање во модифицирани услови, проект финансиран од Министерството за образование и наука на Р. Македонија, 2003-2006

4. Електроди и ќелии за електролиза на водата базирани на софистицирани материјали и технологија, проект финансиран од Министерството за образование и наука на Р. Македонија, 2003-2006.

5. Катализатори и електродни структури за еколошко чисти електрохемиски извори на енергија со цврст полимерен електролит, билатерален проект на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје и Институтот за електрохемија и енергетски системи при Бугарската академија на науките, од 2006 -2008

6. Синтетизирање, карактеризација и апликација на нанодимензионирани нестехиометриски титанови оксиди – Мањели фази, проект финансиран од Министерството за образование и наука на Р. Македонија, 2010-2012.