Соопштенија и одлуки

Решение за прием на кандидати за студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2014/2015 година

Решение за прием на кандидати за студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2014/2015 година

Решение за прием на кандидати за студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2014/2015 година област – Безбедност и одбрана Решение за прием на кандидати за студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2014/2015 година област – […]

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА  на пријавените кандидати по Конкурсот  за запишување на трет циклус-докторски студии на Воената академија

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА на пријавените кандидати по Конкурсот за запишување на трет циклус-докторски студии на Воената академија

Врз  основа на член 66 од Статутот на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје и член 14 од  Правилникот  за условите, за критериумите и за правилата за запишување и студирање трет циклус-докторски студии на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, Конкурсната комисија на ден 06.02.2015 година утврди ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА на пријавените кандидати по […]

ПРЕДЛОГ ТЕМИ ЗА ДИПЛОМСКИ  ЗА 2014-2015

ПРЕДЛОГ ТЕМИ ЗА ДИПЛОМСКИ ЗА 2014-2015

ПРЕДЛОГ ТЕМИ ЗА ДИПЛОМСКИ ЗА 2014 2015 Предлог теми за дипломски од Катедрата Безбедност и управување со кризи и заштита и спасување

ОДЛУКИ За усвојување на извештајот од комисијата за оценка на стручно-специјалистички труд и формирање комисија за одбрана на стручно-специјалистички труд

ОДЛУКИ За усвојување на извештајот од комисијата за оценка на стручно-специјалистички труд и формирање комисија за одбрана на стручно-специјалистички труд

Кандидатот Боро Латкоски, потполковник јавно ќе го брани Стручно-специјалистичкиот труд со наслов ,,Мрежно центрично војување и можности, перспективи на Армијата на Република Македонија во негово применување“  на ден 05.12.2014 година во салата во објект бр.54 со почеток во 13,00 ч. Кандидатот Салија Мустафа, мајор јавно ќе го брани Стручно-специјалистичкиот труд со наслов ,,Карактеристики на оружјето […]