Воената академија стана член на ERASMUS+ семејството

Од страна на Европската комисија Воената академија е известена дека и е одобрена апликацијата за добивање Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), со што Воената академија стана дел од ERASMUS+ семејството.

ERASMUS+ програмата на Европската комисија ќе обезбеди поквалитетна меѓународна соработка, мобилност на студентите, наставниот и административниот кадар и соработка во делот на иновации и споделување на добри практики.

erasmus mkd