Резултати од селекција на земја на кандидатите за пилоти согласно кокнкурсот на ВА од 03.07.2019 година

На 08.10.2019 комисијата за селкција на земја од Центарот за обука на пилоти го донесе заклучокот од спроведената селекција на кандидати за курс број 9.

Кандидати кои успешно ја поминуваат селекцијата се:

PTC ID Име Презиме Забелешка
1309 Филип Лазов
1301 Оливер Младеновски
1311 Дарко Ламановски

Останатите кандидати беа неуспешни во процесот на селекција во ЦОП.

Shraga Yaari

Директор на ЦОП