Известување за студентите/питомци кои се примени на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје огласно Решението на министерката за одбрана бр. 04-5380/2 од 10.09.2018 година

И З В Е С Т У В А Њ Е

Ги известуваме студентите/питомци кои се примени на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, согласно Решението на министерката за одбрана бр. 04-5380/2 од 10.09.2018 година за прием на кандидати по конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија во учебната 2018/19 година, на ден 17.09.2018 година (понеделник) во 8:00 часот да бидат пред касарна „Гоце Делчев“ во Скопје.

Воена академија