Известување по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

Податоците за кандидатите кои конкурирале на конкурсот за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација објавен на ден 04.04.2017 година во дневните печати Дневник и Коха со рок на пријавување до 20.11.2017 година, се обработени и лицата кои конкурирале ќе бидат контактирани за краток временски период.