ИТНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОВЕРКА НА ФИЗИЧКА СПОСОБНОСТ за кандидидати кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2019/2020 година, прв уписен рок

Ве информираме дека на ден 21.08 2019 година со почеток во 07:30 часот. ќе се спроведе проверка на физичка способност.
Физичката способност ќе се реализира на Воениот стадион во Градскиот парк Скопје.
Со себе понесете шифра, документ за идентификација и спортска опрема

Шифра

Датум

Час

VA 1PUR1001

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1002

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1003

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1004

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1005

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1007

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1008

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1010

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1012

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1013

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1014

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1015

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1017

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1018

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1020

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1021

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1024

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1025

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1027

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1028

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1032

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1033

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1035

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1036

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1037

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1038

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1039

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1041

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1044

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1047

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1048

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1050

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1051

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1053

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1056

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1057

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1058

21.08.2019 год.

07:30

VA 1PUR1060

21.08.2019 год.

07:30

Конкурсна комисија