ИНФОРМАЦИЈА ЗА ТЕСТИРАЊЕ ПО МАТЕМАТИКА за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје во учебната 2020/21 година-прв уписен рок

Ве информираме дека на ден 24.08.2020 година со почеток од 09:00 ќе се спроведе тестирање по Математика. Тестирањето ќе се спроведе во училниците на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје.

Со себе понесете документ за утврдување на идентитетот (лична карта или пасош), шифра, прибор за пишување (пенкало) и заштитна маска.Тестирањето ќе се реализира според следниот план:

Реден број Шифра Датум Час
1 VA1PUR1001 24.08.2020 9:00
2 VA1PUR1002 24.08.2020 9:00
3 VA1PUR1003 24.08.2020 9:00
4 VA1PUR1005 24.08.2020 9:00
5 VA1PUR1006 24.08.2020 9:00
6 VA1PUR1008 24.08.2020 9:00
7 VA1PUR1009 24.08.2020 9:00
8 VA1PUR1010 24.08.2020 9:00
9 VA1PUR1011 24.08.2020 9:00
10 VA1PUR1012 24.08.2020 9:00
11 VA1PUR1013 24.08.2020 9:00
12 VA1PUR1014 24.08.2020 9:00
13 VA1PUR1015 24.08.2020 9:00
14 VA1PUR1018 24.08.2020 9:00
15 VA1PUR1020 24.08.2020 9:00
16 VA1PUR1022 24.08.2020 9:00
17 VA1PUR1023 24.08.2020 9:00
18 VA1PUR1025 24.08.2020 9:00
19 VA1PUR1026 24.08.2020 9:00
20 VA1PUR1027 24.08.2020 9:00
21 VA1PUR1028 24.08.2020 9:00
22 VA1PUR1029 24.08.2020 9:00
23 VA1PUR1032 24.08.2020 9:00
24 VA1PUR1034 24.08.2020 9:00
25 VA1PUR1035 24.08.2020 9:00
26 VA1PUR1036 24.08.2020 9:00
27 VA1PUR1037 24.08.2020 9:00
28 VA1PUR1040 24.08.2020 9:00
29 VA1PUR1043 24.08.2020 9:00
30 VA1PUR1044 24.08.2020 9:00
31 VA1PUR1045 24.08.2020 9:00
32 VA1PUR1048 24.08.2020 9:00
33 VA1PUR1053 24.08.2020 9:00
34 VA1PUR1054 24.08.2020 9:00
35 VA1PUR1058 24.08.2020 9:00
36 VA1PUR1062 24.08.2020 9:00
37 VA1PUR1065 24.08.2020 9:00
38 VA1PUR1066 24.08.2020 9:00
39 VA1PUR1068 24.08.2020 9:00
40 VA1PUR1069 24.08.2020 9:00
41 VA1PUR1070 24.08.2020 9:00
42 VA1PUR1073 24.08.2020 9:00
43 VA1PUR1075 24.08.2020 9:00
44 VA1PUR1077 24.08.2020 9:00
45 VA1PUR1016 24.08.2020 9:00
Конкурсна комисија