ИЗВЕСТУВАЊЕ за примените кандидати за студенти/питомци во учебната 2017/18

И З В Е С Т У В А Њ Е

             Примените кандидати за студенти/питомци во учебната 2017/18 година на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје согласно решенијата за прием на министерката за одбрана бр. 03-4352/1 од 14.08.2017 година и 02-4934/1 од 11.09.2017 година, да се јават на Воената академија на 14.09.2017 година до 15:00 часот.

            Со себе да понесат прибор за лична хигиена и документ за идентификација.

Со почит

Воена Академија