Реализирана финалната планирачка конференција за Вежбата на терен „ Спасување од поплава предизвикана од поројни дождови“

Како дел од проектот РЕСИСТАНТ a во контекст на целите на работниот пакет 3 (WP3) и активностите на Use Case 3, во вторник на 15.03.2022 година, Воената академија и Дирекцијата за заштита и спасување ја реализираа финалната конференција за планирање за Вежбата на терен. Сценариото на вежбата се заснова на поплава  предизвикана од поројни дождови. Главните цели на вежбата се:

 • Да се ​​идентификуваат ограничувањата за безбедно и ефикасно користење на соодветна опрема за спасување на вода, работа во близина или на вода што се движи, не пречекорувајќи ги можностите на спасителот.
 • Да се ​​демонстрира управување  местото за спасување на вода и динамична проценка на ризикот
 • Идентификување и примена на  улогата на лицата за брз одговор во структурата за управување со инциденти
 • Идентификување и користење на соодветна опрема за лична заштита (ОЛЗ)
 • Идентификување и разбирање на мерките за ублажување на опасноста од поплави
 • Целта на финалната планирачка конференција беше:
 • Финализирање на сценариото за вежбата,
 • Развивање на главните настани од вежбата и  распоредот на активностите,
 • Потврда на надворешните агенции кои треба да бидат вклучени,
 • Подготовка  на детален сет на препораки, секоја придружена со примател на акција и временска рамка и
 • Подготвка на покани за присуство на претставници од засегнатите страни во Системот за управување со кризи во Северна Македонија

За време на подготовката и реализацијата на вежбата ќе се користи  платформата за управување со итни случаи CONCORDE исто така ќе се согледа како платформата  ги поддржува тимовите за брз одговор, нивната организираност во случај на поплава предизвикана од поројни дождови.