С П И С О К на кандидати за проверка на Физичка способност на ден 19.10.2016 во 09.30 часот октомври 18, 2016

С П И С О К на кандидати за проверка на Физичка способност на ден 19.10.2016 во 09.30 часот

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв  циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на  Република Македонија, на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје октомври 17, 2016

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

СПИСОК на кандидати за проверка на Психофизичката способност – Специјалистички преглед   на ден 17. i 18.10.2016 во 08.30 часот октомври 14, 2016

СПИСОК на кандидати за проверка на Психофизичката способност – Специјалистички преглед на ден 17. i 18.10.2016 во 08.30 часот

СПИСОК на кандидати кои ги исполнија општите и посебните услови од Конкурсот објавен на ден 02.09.2016 год. за проверка на психолошка состојба на ден 12. и 13.10.2016 во 09.30 часот октомври 7, 2016

СПИСОК на кандидати кои ги исполнија општите и посебните услови од Конкурсот објавен на ден 02.09.2016 год. за проверка на психолошка состојба на ден 12. и 13.10.2016 во 09.30 часот

ДИНАМИЧКИ ПЛАН за спроведување на Конкурс за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воена академија ,,Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје октомври 6, 2016

ДИНАМИЧКИ ПЛАН за спроведување на Конкурс за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воена академија ,,Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

Ранг листа на кандидати кои поминале проверка - селекција во воздух објавена на ден 03.10.2016г. во 15,30ч. октомври 5, 2016

Ранг листа на кандидати кои поминале проверка – селекција во воздух објавена на ден 03.10.2016г. во 15,30ч.

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје септември 2, 2016

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

Известување за трет уписен рок за запишување студенти за насоката кризен менаџмент, заштита и спасување на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2016/2017 година август 31, 2016

Известување за трет уписен рок за запишување студенти за насоката кризен менаџмент, заштита и спасување на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2016/2017 година

РЕШЕНИЈА ЗА ПРИЕМ НА ШКОЛУВАЊЕ НА ПИТОМЕЦ И СТУДЕНТИ НА ВОЕНА АКАДЕМИЈА август 31, 2016

РЕШЕНИЈА ЗА ПРИЕМ НА ШКОЛУВАЊЕ НА ПИТОМЕЦ И СТУДЕНТИ НА ВОЕНА АКАДЕМИЈА