Промоција на универзитетскиот учебник со наслов: УПРАВНО (АДМИНИСТРАТИВНО) ПРАВО

Промоција на универзитетскиот учебник со наслов: УПРАВНО (АДМИНИСТРАТИВНО) ПРАВО

На ден 06.02.2020 година во време од 14.00-16.00 часот во амфитеатарот на Воената академија беше промовиран универзитетскиот учебник со наслов УПРАВНО (Административно) ПРАВО од наставникот полк. д-р Зоран Јовановски, вонреден професор и раководител на Катедрата за општествени науки во Воената академија „Ген. Михаило Апостолски“. Модератор на промоцијата на универзитетскиот учебник беше д-р Билјана Каровска Андоновска, […]

Military academy hosted and established cooperation with the International Hellenic UniversityРеализирана возвратна посетата и воспоставена соработка со Меѓународниот Грчки Универзитет јануари 31, 2020

Реализирана возвратна посетата и воспоставена соработка со Меѓународниот Грчки Универзитет

Свечено отворање на два напредни НАТО курсеви од доменот на сајбер безбедноста јануари 29, 2020

Свечено отворање на два напредни НАТО курсеви од доменот на сајбер безбедноста

Резултати од селекција на земја по конкурсот за стручно оспособување и усовршување за родот авијација јануари 24, 2020

Резултати од селекција на земја по конкурсот за стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Kick-of meeting of the “PREvention of DIsasters ICT (Informatic and Computer Technology) PREDICT” projectВоената академија отпочна со реализацијата на проектот„PREvention of DIsasters ICT (Informatic and Computer Technology) PREDICT“ преку програмата Еразмус+ јануари 24, 2020

Воената академија отпочна со реализацијата на проектот„PREvention of DIsasters ICT (Informatic and Computer Technology) PREDICT“ преку програмата Еразмус+

Study visit of the European House in SkopjeРеализирана посета на Европската куќа во Скопје јануари 21, 2020

Реализирана посета на Европската куќа во Скопје

Резултати од тестирање по Англиски Јазик на кандидатите за пилоти согласно објавениот конкурс од 16.10.2019 година. јануари 13, 2020

Резултати од тестирање по Англиски Јазик на кандидатите за пилоти согласно објавениот конкурс од 16.10.2019 година.

Прелиминарна листа на кандидати за слушатели за СОиУ од родот авијација јануари 10, 2020

Прелиминарна листа на кандидати за слушатели за СОиУ од родот авијација

Посета на Музејот на Македонија од страна на питомците од XXII класа на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски“- Скопје октомври 17, 2019

Посета на Музејот на Македонија од страна на питомците од XXII класа на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски“- Скопје

KONKURS për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostolski ”- Shkup, të individëve të cilët kanë të kryer ciklin e parë studimor për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së VeriutКОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии октомври 16, 2019

КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии