Конечна ранг листа на кандидати кои се пријавиле на конкурс објавен на 06.12.2021 година за да се школуваат на Воена академија „West Point“ во Соединетите Американски Држави во учебната 2022/2023 година декември 16, 2021

Конечна ранг листа на кандидати кои се пријавиле на конкурс објавен на 06.12.2021 година за да се школуваат на Воена академија „West Point“ во Соединетите Американски Држави во учебната 2022/2023 година

КОНКУРС за запишување на кандидат со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби за потребите на  Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија декември 16, 2021

КОНКУРС за запишување на кандидат со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија

Прелиминарна ранг листа на кандидати кои се пријавиле на конкурс објавен на 06.12.2021 година за да се школуваат на Воена академија „West Point“ во Соединетите Американски Држави во учебната 2022/2023 година декември 15, 2021

Прелиминарна ранг листа на кандидати кои се пријавиле на конкурс објавен на 06.12.2021 година за да се школуваат на Воена академија „West Point“ во Соединетите Американски Држави во учебната 2022/2023 година

Конечна ранг листа на добиени резултати на кандидати за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии, според конкурс објавен на ден 26.07.2021 година декември 15, 2021

Конечна ранг листа на добиени резултати на кандидати за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии, според конкурс објавен на ден 26.07.2021 година

Прелиминарна листа на добиени резултати на кандидати за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии, според конкурс објавен на ден 26.07.2021 година декември 14, 2021

Прелиминарна листа на добиени резултати на кандидати за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии, според конкурс објавен на ден 26.07.2021 година

Successful accomplishment of an Erasmus + LLTA (Learning, Teaching, Training Activity) on the topic “Digital Problem Solving and Digital Security”.Успешно реализирана Еразмус+ LLTA активност на тема „Дигитално решавање проблеми и дигитална безбедност“ декември 12, 2021

Успешно реализирана Еразмус+ LLTA активност на тема „Дигитално решавање проблеми и дигитална безбедност“

Integrated exercise: "Detection and identification of radiological agents at border crossings"Интегрирана вежба: „Детекција и идентификација на радиолошки агенси на гранични премини“ ноември 30, 2021

Интегрирана вежба: „Детекција и идентификација на радиолошки агенси на гранични премини“

Realized initial planning conference for preparation of Full-Scale Exercise (FSE) „Flood case caused by torrent“Реализирана иницирачка планирачка конференција за подготовка на вежбата „Спасување во случај на поплави предизвикани од поројни дождови“ ноември 25, 2021

Реализирана иницирачка планирачка конференција за подготовка на вежбата „Спасување во случај на поплави предизвикани од поројни дождови“

Successful accomplishment of the annual Workshop of NATO Training Group Task Group for Individual Training and Education Development (NTGTG IT&ED)Успешно реализирана годишната работилница на работната група на НАТО за индивидуална обука и развој на образованието (NTGTG IT&ED) ноември 7, 2021

Успешно реализирана годишната работилница на работната група на НАТО за индивидуална обука и развој на образованието (NTGTG IT&ED)