Kick-of meeting of the “PREvention of DIsasters ICT (Informatic and Computer Technology) PREDICT” project јануари 24, 2020

(English) Kick-of meeting of the “PREvention of DIsasters ICT (Informatic and Computer Technology) PREDICT” project

Study visit of the European House in SkopjeРеализирана посета на Европската куќа во Скопје јануари 21, 2020

Реализирана посета на Европската куќа во Скопје

Резултати од тестирање по Англиски Јазик на кандидатите за пилоти согласно објавениот конкурс од 16.10.2019 година. јануари 13, 2020

Резултати од тестирање по Англиски Јазик на кандидатите за пилоти согласно објавениот конкурс од 16.10.2019 година.

Прелиминарна листа на кандидати за слушатели за СОиУ од родот авијација јануари 10, 2020

Прелиминарна листа на кандидати за слушатели за СОиУ од родот авијација

Посета на Музејот на Македонија од страна на питомците од XXII класа на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски“- Скопје октомври 17, 2019

Посета на Музејот на Македонија од страна на питомците од XXII класа на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски“- Скопје

KONKURS për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostolski ”- Shkup, të individëve të cilët kanë të kryer ciklin e parë studimor për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së VeriutКОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии октомври 16, 2019

КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии

 Ground Screening results for course # Резултати од селекција на земја на кандидатите за пилоти согласно кокнкурсот на ВА од 03.07.2019 година октомври 10, 2019

Резултати од селекција на земја на кандидатите за пилоти согласно кокнкурсот на ВА од 03.07.2019 година

The Military Academy in collaboration with the Center for Assurance Research and Engineering (CARE) at George Mason University in the United States and the Faculty of Security and Criminal Sciences at the University of Sarajevo organized a roundtable on combating information-related threats in Southeast EuropeВоената академија во соработка со Џорџ Мејсон Универзитот во САД и Факултетот за безбедност и криминалистички науки од Универзитетот во Сараево организатор тркалезна маса за справување со хибридни закани во Југоисточна Европа октомври 10, 2019

Воената академија во соработка со Џорџ Мејсон Универзитот во САД и Факултетот за безбедност и криминалистички науки од Универзитетот во Сараево организатор тркалезна маса за справување со хибридни закани во Југоисточна Европа

Соопштение за одбрана на докторски труд октомври 8, 2019

Соопштение за одбрана на докторски труд