Реализирана проектнa активност од Еразмус + проектот „Интеграција на дигиталното учење во образовните програми“, Аалто универзитет, Р. Финска

Succesfuly accomplished project activity from the Erasmus+ project "Integrating Digital Learning Competencies into the Education Curriculum" Aalto University in Helsinki, FinlandРеализирана проектнa активност од Еразмус + проектот „Интеграција на дигиталното учење во образовните програми“, Аалто универзитет, Р. Финска

Во рамки на проектот на Еразмус+ проектот со наслов: „Интеграција на дигиталното учење во образовните програми“ во период од 12-16.10.2021 година во просториите на Аалто универзитетот во Хелсинки, Р.Финска се одржа повеќедневна истражувачка работилница во која, освен учесници од Воената академија, активно учествуваа 12 претставници од државите учеснички од Р.Финска, Р.Португалија, Р.Турција. Во рамките на […]

Building a Strong (SEE) Regional Network in Countering Hybrid Threats in CyberspaceГрадење на силна мрежа во регионот на Југоисточна Европа за борба со хибридните закани во  сајбер просторот септември 28, 2021

Градење на силна мрежа во регионот на Југоисточна Европа за борба со хибридните закани во сајбер просторот

Средби на деканот на Воената академија, Богданоски со претставник на Националната гарда на Вермонт и со одбранбеното аташе на Норвешка септември 24, 2021

Средби на деканот на Воената академија, Богданоски со претставник на Националната гарда на Вермонт и со одбранбеното аташе на Норвешка

Succesful accomplishment of Master Instructor Program (MIP) - 3Реализирана работилница со наслов „Трета обука за обучувачи за методологија за подобрување на наставниот процес“ септември 24, 2021

Реализирана работилница со наслов „Трета обука за обучувачи за методологија за подобрување на наставниот процес“

Successful accomplishment of the annual Radli conferenceРеализирана годишната конференција од Радли проектот септември 22, 2021

Реализирана годишната конференција од Радли проектот

Решение за измена на решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во учебната 2021/2022 година септември 17, 2021

Решение за измена на решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во учебната 2021/2022 година

Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во учебната 2021/2022 година септември 14, 2021

Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во учебната 2021/2022 година

The Military Academy with the realization of CYBER SECURITY DRILL (Tabletop Exercise - TTX) once again proved that it is one of the regional leaders in the field of cyber securityВоената академија со реализација на CYBER SECURITY DRILL (Tabletop Exercise – TTX) уште еднаш докажа дека е еден од лидерите во областа на сајбер безбедноста во регионот септември 6, 2021

Воената академија со реализација на CYBER SECURITY DRILL (Tabletop Exercise – TTX) уште еднаш докажа дека е еден од лидерите во областа на сајбер безбедноста во регионот

Конечна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2021/2022 година септември 6, 2021

Конечна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2021/2022 година

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2021/2022 година септември 3, 2021

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2021/2022 година