Конкурс за избор на наставник и соработници на Воената академија во Скопје

Конкурс за избор на наставник и соработници на Воената академија во Скопје

Врз основа на член 172 од Законот за високо образование („Службен весник на РМ“ бр.82/2018) и член 18 од Законот за Воена академија („Службен весник на РМ“ бр. 83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува К О Н К У Р С за избор на наставник и соработници на Воената академија во Скопје […]

ТЕСТ ПРОГРАМА за приемниот испит по математика за конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2018/2019 година август 8, 2018

ТЕСТ ПРОГРАМА за приемниот испит по математика за конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2018/2019 година

Резултати од селекција на земја по Конкурс за прием на пилоти август 7, 2018

Резултати од селекција на земја по Конкурс за прием на пилоти

K O N K U R S për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup për vitin akademik 2018/2019Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“  Скопје во учебната 2018/2019 година јули 25, 2018

Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2018/2019 година

Преелиминарна ранг листа на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација јули 11, 2018

Преелиминарна ранг листа на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Резултати од проверка на здравствена способност на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација јули 11, 2018

Резултати од проверка на здравствена способност на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Успешна реализација на Летниот Кампус 2018 јули 7, 2018

Успешна реализација на Летниот Кампус 2018

Прва медицинска помош и медицинска евакуација во операции за поддршка на мирот – Летен Кампус 2018 јули 4, 2018

Прва медицинска помош и медицинска евакуација во операции за поддршка на мирот – Летен Кампус 2018

Хуманитарна акција на питомците и студенти-учесници на “Летниот кампус 2018″ јули 4, 2018

Хуманитарна акција на питомците и студенти-учесници на “Летниот кампус 2018″

Реализиран академскиот дел од Летниот кампус – 2018 јули 4, 2018

Реализиран академскиот дел од Летниот кампус – 2018