Tест програма за приемниот испит по математика за конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија и студенти за насоката кризен менаџмент, заштита и спасување на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2016/2017 година

Р Е Ш Е Н И Е за прием на кандидати за студенти за запишување на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година од областа Безбедност и одбрана

Преземи .pdf верзија Tест програма за приемниот испит по математика  I. Алгебра Рационални броеви: Множества и пресликувања. Множество на природните, целите и рационалните броеви, преглед на аритметичките операции, степенување.  Алгебарски изрази: мономи и полиноми, собирање, множење и делење, разложување на полиномите на прости множители, НЗД и НЗС, дробно-рационални изрази и операции со нив. Реални броеви: Пресметување на […]

Р Е Ш Е Н И Е за прием на кандидати за студенти за запишување на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година од областа Безбедност и одбрана јуни 9, 2016

Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија и студенти за насоката кризен менаџмент, заштита и спасување на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2016/2017 година

ЕКОНОМИСТИТЕ УЧЕА ЗА АРМИСКАТА ОРГАНИЗАЦИJА мај 31, 2016

ЕКОНОМИСТИТЕ УЧЕА ЗА АРМИСКАТА ОРГАНИЗАЦИJА

Студентите на третиот циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во посета на претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов мај 26, 2016

Студентите на третиот циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во посета на претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов

 Co-organization of the workshop as a part of the multi-year project "Building cyber resilient society in Southeast Europe"Ко-организација на работилница во рамките повеќегодишниот проект „Градење на сајбер еластично општество во Југоисточна Европа“ мај 19, 2016

Ко-организација на работилница во рамките повеќегодишниот проект „Градење на сајбер еластично општество во Југоисточна Европа“

Cadets from infantry and armored branch (thirth year), from the Military Academy "General Mihailo Apostolski" visited the company October, 11th -EUROKOMPOZIT and city of KrusevoПитомците од родот пешадија и родот (ОМЕ) оклопно механизирани единици  од трета година на Воената академија “Генерал Михаило Апостолски” ја посетија компанијата за балистички производи 11 Октомври-ЕУРОКОМПОЗИТ и градот Крушево мај 16, 2016

Питомците од родот пешадија и родот (ОМЕ) оклопно механизирани единици од трета година на Воената академија “Генерал Михаило Апостолски” ја посетија компанијата за балистички производи 11 Октомври-ЕУРОКОМПОЗИТ и градот Крушево

Известување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје април 28, 2016

Известување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

Military Academy “General Mihailo Apostolski” co-organizer of a NATO Advanced Research Workshop in the field of Cyber DefenceВоената академија „Генерал Михаило Апостолски“ ко-организатор на НАТО напредна истражувачка работилница од областа на сајбер одбраната април 24, 2016

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ ко-организатор на НАТО напредна истражувачка работилница од областа на сајбер одбраната

The 4th SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System) project workshop was successfully organized in the period 03-06. April 2016Во период од 03-06 Април 2016 година се одржа 4-тaта по ред работилница поврзана со SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System) проектот март 31, 2016

Во период од 03-06 Април 2016 година се одржа 4-тaта по ред работилница поврзана со SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System) проектот

Р Е Ш Е Н И Е за прием на кандидати за студенти за запишување на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година од областа Безбедност и одбрана март 29, 2016

КОНЕЧНА РАНГ – ЛИСТА на примени кандидати кои конкурирале на Конкурсот објавен на 23.12.2015 година за запишување студенти на втор циклус на студии (МАГИСТРАТУРА) на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година од областа Управување со кризи заштита и спасување (втор уписен рок)