К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2020/2021 година

K O N K U R S për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ - Shkup për vitin akademik 2020/2021К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“  Скопје во учебната 2020/2021 година

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2009) и Уредбата на Владата на Република Северна Македонија број 44-3714/1 од 05.05.2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/2020), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје објавува,  К О Н К У Р С за […]

Military Academy - part of the European Security and Defence CollegeВоената академија дел од Европскиот колеџ за безбедност и одбрана јули 18, 2020

Воената академија дел од Европскиот колеџ за безбедност и одбрана

Opening of the second course in the field of cybersecurity within the NATO program Science for Peace and SecurityОтворање на вториот курс во областа на сајбер безбедност во рамките на НАТО програмата Наука за мир и безбедност јуни 29, 2020

Отворање на вториот курс во областа на сајбер безбедност во рамките на НАТО програмата Наука за мир и безбедност

 Воената академија го продолжува наставниот процес користејќи ја Microsoft teams платформата за далечинско учење март 18, 2020

Воената академија го продолжува наставниот процес користејќи ја Microsoft teams платформата за далечинско учење

Свечена промоција во офицерски чинови за 29 (дваесет и девет) слушатели од Курсот за стручно усовршување и оспособување на офицери од логистички специјалности и служби март 11, 2020

Свечена промоција во офицерски чинови за 29 (дваесет и девет) слушатели од Курсот за стручно усовршување и оспособување на офицери од логистички специјалности и служби

Информирање за претстојниот национален натпревар за сајбер-безбедност (CyberMK 2020) март 11, 2020

Информирање за претстојниот национален натпревар за сајбер-безбедност (CyberMK 2020)

Реализација на “Основен курс за апликација ГИС во наставата на ВА“ март 5, 2020

Реализација на “Основен курс за апликација ГИС во наставата на ВА“

март 4, 2020

Резултати од извршена селекција во воздух (Аir Screening) 04.03.2020

Промоција на универзитетскиот учебник со наслов: УПРАВНО (АДМИНИСТРАТИВНО) ПРАВО февруари 7, 2020

Промоција на универзитетскиот учебник со наслов: УПРАВНО (АДМИНИСТРАТИВНО) ПРАВО

Military academy hosted and established cooperation with the International Hellenic UniversityРеализирана возвратна посетата и воспоставена соработка со Меѓународниот Грчки Универзитет јануари 31, 2020

Реализирана возвратна посетата и воспоставена соработка со Меѓународниот Грчки Универзитет