Посета на Музејот на Македонија од страна на питомците од XXII класа на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски“- Скопје

Посета на Музејот на Македонија од страна на питомците од XXII класа на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски“- Скопје

Во рамките на предметот Воена историја, кој се изучува во втора година од студиската програма на Воената академија и се реализира од страна на наставниците: п.полк. д-р Андреј Илиев, д-р Александар Стојчев и д-р Елена Иванова, беше изведена посета на Музејот на Македонија во времетраење од два наставни часа. Целта на посетата беше питомците да […]

KONKURS për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostolski ”- Shkup, të individëve të cilët kanë të kryer ciklin e parë studimor për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së VeriutКОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии октомври 16, 2019

КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии

 Ground Screening results for course # Резултати од селекција на земја на кандидатите за пилоти согласно кокнкурсот на ВА од 03.07.2019 година октомври 10, 2019

Резултати од селекција на земја на кандидатите за пилоти согласно кокнкурсот на ВА од 03.07.2019 година

The Military Academy in collaboration with the Center for Assurance Research and Engineering (CARE) at George Mason University in the United States and the Faculty of Security and Criminal Sciences at the University of Sarajevo organized a roundtable on combating information-related threats in Southeast EuropeВоената академија во соработка со Џорџ Мејсон Универзитот во САД и Факултетот за безбедност и криминалистички науки од Универзитетот во Сараево организатор тркалезна маса за справување со хибридни закани во Југоисточна Европа октомври 10, 2019

Воената академија во соработка со Џорџ Мејсон Универзитот во САД и Факултетот за безбедност и криминалистички науки од Универзитетот во Сараево организатор тркалезна маса за справување со хибридни закани во Југоисточна Европа

Соопштение за одбрана на докторски труд октомври 8, 2019

Соопштение за одбрана на докторски труд

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии септември 30, 2019

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација септември 16, 2019

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Резултати од тестирање по Англиски јазик од 11.09.2019 година, по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација септември 12, 2019

Резултати од тестирање по Англиски јазик од 11.09.2019 година, по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и  усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на   Армијата на Република Северна Македонија септември 6, 2019

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата на Република Северна Македонија

Резултати од тестирање по Англиски јазик по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација септември 5, 2019

Резултати од тестирање по Англиски јазик по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација