Military Academy co-organizer of the International conference "Stabilising Effects of Euro-Atlantic Integration: Working Together against Hybrid Threats" Воената академија ко-организатор на меѓународна Конференција на тема „Стабилизирачки ефекти од процесот на Евро-атланска интеграција: Работиме заедно против хибридните закани“ септември 23, 2018

Воената академија ко-организатор на меѓународна Конференција на тема „Стабилизирачки ефекти од процесот на Евро-атланска интеграција: Работиме заедно против хибридните закани“

УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА - РЕАЛИЗАЦИЈА НА КУРС „ТРЕНИНГ ЗА ТРЕНЕРИ“ септември 21, 2018

УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА – РЕАЛИЗАЦИЈА НА КУРС „ТРЕНИНГ ЗА ТРЕНЕРИ“

Известување за студентите/питомци кои се примени на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје огласно Решението на министерката за одбрана бр. 04-5380/2 од 10.09.2018 година септември 13, 2018

Известување за студентите/питомци кои се примени на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје огласно Решението на министерката за одбрана бр. 04-5380/2 од 10.09.2018 година

РЕШЕНИЕ за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2018/19 година септември 10, 2018

РЕШЕНИЕ за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2018/19 година

Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на  Воена академија според Конкурс објавен на ден 25.07.2018  (прв уписен рок) септември 7, 2018

Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 25.07.2018 (прв уписен рок)

Прелиминарна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воената академија според конкурсот објавен на ден 25.07.2018 година (прв уписен рок) септември 4, 2018

Прелиминарна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воената академија според конкурсот објавен на ден 25.07.2018 година (прв уписен рок)

Конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија септември 3, 2018

Конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

Список на кандидати со кои треба да се изврши проверка на физичка подготвеност на Воениот стадион – Скопје на ден 03. и 04 Септември 2018 година август 27, 2018

Список на кандидати со кои треба да се изврши проверка на физичка подготвеност на Воениот стадион – Скопје на ден 03. и 04 Септември 2018 година

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА ГО ПОЛАГААТ ПРИЕМНИОТ ИСПИТ ПО МАТЕМАТИКА НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА август 24, 2018

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА ГО ПОЛАГААТ ПРИЕМНИОТ ИСПИТ ПО МАТЕМАТИКА НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА