Известување по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

Известување по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

Се известуваат кандидатите кои конкурирале на Kонкурсот за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација, објавен на ден 04.04.2017 година во дневните печати Дневник и Коха со рок на пријавување до 20.11.2017 година, а немаат поднесено комплетни документи согласно конкурсот, дека нема да бидат земени предвид во натамошната постапка. Воедно, ги информираме овие кадидати […]

Military Academy co-organizer of the international cyber research exercise – CYREX 2018Воената академија ко-организатор на меѓународната сајбер вежба – CYREX 2018 февруари 23, 2018

Воената академија ко-организатор на меѓународната сајбер вежба – CYREX 2018

Официјална посета на делагација од Министерството за одбрана на Босна и Херцеговина февруари 21, 2018

Официјална посета на делагација од Министерството за одбрана на Босна и Херцеговина

Successful realization of the workshop "Adult education and methodologies for teaching" held by representatives of the NATO Defence Education Enhancement Programme-  NATO DEEPОдржана работилница на тема „Образование на возрасни и методологии на предавање“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната - NATO DEEP февруари 18, 2018

Одржана работилница на тема „Образование на возрасни и методологии на предавање“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната – NATO DEEP

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје во студиската 2017/2018 година февруари 15, 2018

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2017/2018 година

Известување по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија февруари 9, 2018

Известување по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

Воената академија со свој придонес на активноста „Проценка на капацитетите за информатичка безбедност во Македонија “ февруари 7, 2018

Воената академија со свој придонес на активноста „Проценка на капацитетите за информатичка безбедност во Македонија “

Military Academy continues its support to the activities organized by the RACVIAC Center for Security CooperationВоената академија продолжува со својата поддршка на активностите организирани од страна на RACVIAC Центарот за безбедносна соработка јануари 28, 2018

Воената академија продолжува со својата поддршка на активностите организирани од страна на RACVIAC Центарот за безбедносна соработка

Visit to the Faculty of Electrical Engineering and Computing at the University of Zagreb, R. CroatiaПосета на Факултетот за електротехника и информатика при Универзитетот во Загреб, Р. Хрватска јануари 28, 2018

Посета на Факултетот за електротехника и информатика при Универзитетот во Загреб, Р. Хрватска

Successful realization of the course "Basic use of MS Access 2010 database"Успешна реализација на курсот „Основи во база на податоци MS Access 2010 – основно ниво“ јануари 25, 2018

Успешна реализација на курсот „Основи во база на податоци MS Access 2010 – основно ниво“