Succesfuly accomplished project activity from the Erasmus+ project “Integrating Digital Learning Competencies into the Education Curriculum” Aalto University in Helsinki, Finland

Succesfuly accomplished project activity from the Erasmus+ project "Integrating Digital Learning Competencies into the Education Curriculum" Aalto University in Helsinki, FinlandРеализирана проектнa активност од Еразмус + проектот „Интеграција на дигиталното учење во образовните програми“, Аалто универзитет, Р. Финска

As a part of the Erasmus + project: “Integrating Digital Learning Competencies into the Education Curriculum” in the period from 12-16.10.2021 in the premises of Aalto University in Helsinki, Finland a four-day research workshop was accomplished. In addition to participants from the Military Academy, 12 representatives from Finland, Portugal and Turkey took part in the […]

Building a Strong (SEE) Regional Network in Countering Hybrid Threats in CyberspaceГрадење на силна мрежа во регионот на Југоисточна Европа за борба со хибридните закани во  сајбер просторот September 28, 2021

Building a Strong (SEE) Regional Network in Countering Hybrid Threats in Cyberspace

Средби на деканот на Воената академија, Богданоски со претставник на Националната гарда на Вермонт и со одбранбеното аташе на Норвешка September 24, 2021

(Macedonian) Средби на деканот на Воената академија, Богданоски со претставник на Националната гарда на Вермонт и со одбранбеното аташе на Норвешка

Succesful accomplishment of Master Instructor Program (MIP) - 3Реализирана работилница со наслов „Трета обука за обучувачи за методологија за подобрување на наставниот процес“ September 24, 2021

Succesful accomplishment of Master Instructor Program (MIP) – 3

Successful accomplishment of the annual Radli conferenceРеализирана годишната конференција од Радли проектот September 22, 2021

Successful accomplishment of the annual Radli conference

Решение за измена на решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во учебната 2021/2022 година September 17, 2021

(Macedonian) Решение за измена на решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во учебната 2021/2022 година

Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во учебната 2021/2022 година September 14, 2021

(Macedonian) Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во учебната 2021/2022 година

The Military Academy with the realization of CYBER SECURITY DRILL (Tabletop Exercise - TTX) once again proved that it is one of the regional leaders in the field of cyber securityВоената академија со реализација на CYBER SECURITY DRILL (Tabletop Exercise – TTX) уште еднаш докажа дека е еден од лидерите во областа на сајбер безбедноста во регионот September 6, 2021

The Military Academy with the realization of CYBER SECURITY DRILL (Tabletop Exercise – TTX) once again proved that it is one of the regional leaders in the field of cyber security

Конечна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2021/2022 година September 6, 2021

(Macedonian) Конечна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2021/2022 година

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2021/2022 година September 3, 2021

(Macedonian) Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2021/2022 година