KONKURS për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostolski ”- Shkup, të individëve të cilët kanë të kryer ciklin e parë studimor për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së VeriutКОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии October 16, 2019

(Macedonian) КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии

 Ground Screening results for course # Резултати од селекција на земја на кандидатите за пилоти согласно кокнкурсот на ВА од 03.07.2019 година October 10, 2019

Ground Screening results for course #

Воената академија организатор на тркалезна маса за справување со хибридни закани во Југоисточна Европа October 10, 2019

(Macedonian) Воената академија организатор на тркалезна маса за справување со хибридни закани во Југоисточна Европа

Соопштение за одбрана на докторски труд October 8, 2019

(Macedonian) Соопштение за одбрана на докторски труд

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии September 30, 2019

(Macedonian) Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација September 16, 2019

(Macedonian) Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Резултати од тестирање по Англиски јазик од 11.09.2019 година, по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација September 12, 2019

(Macedonian) Резултати од тестирање по Англиски јазик од 11.09.2019 година, по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и  усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на   Армијата на Република Северна Македонија September 6, 2019

(Macedonian) КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата на Република Северна Македонија

Резултати од тестирање по Англиски јазик по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација September 5, 2019

(Macedonian) Резултати од тестирање по Англиски јазик по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација