Резултати  од извршена селекција во воздух (Аir Screening) на курсот бр.9 за кандидати за пилоти објавени на ден 14.08.2019 година August 14, 2019

(Macedonian) Резултати од извршена селекција во воздух (Аir Screening) на курсот бр.9 за кандидати за пилоти објавени на ден 14.08.2019 година

ИТНА ИНФОРМАЦИЈА  за кандидати кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија во учебната 2019/2020 година – прв уписен рок August 12, 2019

(Macedonian) ИТНА ИНФОРМАЦИЈА за кандидати кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија во учебната 2019/2020 година – прв уписен рок

Информација за кандидати кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија во учебната 2019/2020 година – прв уписен рок August 9, 2019

(Macedonian) Информација за кандидати кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија во учебната 2019/2020 година – прв уписен рок

ТЕСТ ПРОГРАМА за приемниот испит по математика за запишување студенти/питомци на прв циклус студии на Воената академија во учебната 2019/2020 година August 7, 2019

(Macedonian) ТЕСТ ПРОГРАМА за приемниот испит по математика за запишување студенти/питомци на прв циклус студии на Воената академија во учебната 2019/2020 година

Успешно реализиран Летен Кампус 2019 July 26, 2019

(Macedonian) Успешно реализиран Летен Кампус 2019

Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на слушатели за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија July 23, 2019

(Macedonian) Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на слушатели за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија

K O N K U R S për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake  „Gjeneral Mihailo Apostollski“ - Shkup për vitin akademik 2019/2020К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на  Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија  „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2019/2020 година July 17, 2019

(Macedonian) К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2019/2020 година

Реализиран академскиот дел од Летниот кампус 2019 July 16, 2019

(Macedonian) Реализиран академскиот дел од Летниот кампус 2019

Свечено отворен десеттиот јубилеен Летен кампус 2019 July 16, 2019

(Macedonian) Свечено отворен десеттиот јубилеен Летен кампус 2019