ТЕСТ ПРОГРАМА за приемниот испит по математика за конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2018/2019 година August 8, 2018

(Macedonian) ТЕСТ ПРОГРАМА за приемниот испит по математика за конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2018/2019 година

Резултати од селекција на земја по Конкурс за прием на пилоти August 7, 2018

(Macedonian) Резултати од селекција на земја по Конкурс за прием на пилоти

K O N K U R S për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup për vitin akademik 2018/2019Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“  Скопје во учебната 2018/2019 година July 25, 2018

(Macedonian) Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2018/2019 година

Преелиминарна ранг листа на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација July 11, 2018

(Macedonian) Преелиминарна ранг листа на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Резултати од проверка на здравствена способност на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација July 11, 2018

(Macedonian) Резултати од проверка на здравствена способност на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Успешна реализација на Летниот Кампус 2018 July 7, 2018

(Macedonian) Успешна реализација на Летниот Кампус 2018

Прва медицинска помош и медицинска евакуација во операции за поддршка на мирот – Летен Кампус 2018 July 4, 2018

(Macedonian) Прва медицинска помош и медицинска евакуација во операции за поддршка на мирот – Летен Кампус 2018

Хуманитарна акција на питомците и студенти-учесници на “Летниот кампус 2018″ July 4, 2018

(Macedonian) Хуманитарна акција на питомците и студенти-учесници на “Летниот кампус 2018″

Реализиран академскиот дел од Летниот кампус – 2018 July 4, 2018

(Macedonian) Реализиран академскиот дел од Летниот кампус – 2018