Military Academy co-organizer of the international cyber research exercise – CYREX 2018

Military Academy co-organizer of the international cyber research exercise – CYREX 2018Воената академија ко-организатор на меѓународната сајбер вежба – CYREX 2018

On February 23, 2018, Military Academy ‘General Mihailo Apostolski” and the Joint Training Simulation and Analysis Center (JTSAC) part of the Bulgarian Academy of Sciences co-organized the international cyber research exercise –  CYREX 2018 (http://cleverstance.com/CYREX_2018/cyrex_2018.html). CYREX 2018 is an international, web-distributed, computer-assisted exercise organized for the fourth year (since 2015),  providing cyber training for university, academic, […]

Официјална посета на делагација од Министерството за одбрана на Босна и Херцеговина February 21, 2018

(Macedonian) Официјална посета на делагација од Министерството за одбрана на Босна и Херцеговина

Successful realization of the workshop "Adult education and methodologies for teaching" held by representatives of the NATO Defence Education Enhancement Programme-  NATO DEEPОдржана работилница на тема „Образование на возрасни и методологии на предавање“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната - NATO DEEP February 18, 2018

Successful realization of the workshop “Adult education and methodologies for teaching” held by representatives of the NATO Defence Education Enhancement Programme- NATO DEEP

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје во студиската 2017/2018 година February 15, 2018

(Macedonian) КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2017/2018 година

Известување по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија February 9, 2018

(Macedonian) Известување по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

Воената академија со свој придонес на активноста „Проценка на капацитетите за информатичка безбедност во Македонија “ February 7, 2018

(Macedonian) Воената академија со свој придонес на активноста „Проценка на капацитетите за информатичка безбедност во Македонија “

Military Academy continues its support to the activities organized by the RACVIAC Center for Security CooperationВоената академија продолжува со својата поддршка на активностите организирани од страна на RACVIAC Центарот за безбедносна соработка January 28, 2018

Military Academy continues its support to the activities organized by the RACVIAC Center for Security Cooperation

Visit to the Faculty of Electrical Engineering and Computing at the University of Zagreb, R. CroatiaПосета на Факултетот за електротехника и информатика при Универзитетот во Загреб, Р. Хрватска January 28, 2018

Visit to the Faculty of Electrical Engineering and Computing at the University of Zagreb, R. Croatia

Successful realization of the course "Basic use of MS Access 2010 database"Успешна реализација на курсот „Основи во база на податоци MS Access 2010 – основно ниво“ January 25, 2018

Successful realization of the course “Basic use of MS Access 2010 database”

 Working visit at the Naval Academy “Nikola Vaptsarov” supported by the NATO DEEP Работна посета на Воено-поморското училиште „Никола Јонков Вапцаров“ во рамките на проектот спонзориран од НАТО DEEP January 10, 2018

Working visit at the Naval Academy “Nikola Vaptsarov” supported by the NATO DEEP