Известување – продолжување на рокот за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

И З В Е С Т У В А Њ Е

Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, по конкурсот објавен на ден 04.04.2017 година во дневните печати Дневник и Коха се продолжува до 20.10.2017 година.

Со почит,
Воена академија